Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 1 stycznia 2020

BB-PL Interreg V A 2014-2020

Opieka onkologiczna bez granic – Współpraca instytucji, ekspertów i administracji

Projekt realizowany w ramach programu BB-PL Interreg V A 2014-2020, Oś priorytetowa IV na podstawie porozumienia partnerskiego z OBTZ Bad Saarow e.V.
Wartość projektu po stronie polskiego partnera: 361 939,70 Euro 
Wartość całego projektu: 760 618,00 Euro
– poziom dofinansowania 85%
Okres realizacji 01.01.2020 – 31.08.2022
Linki do informacji o projekcie na stronach programu (wersja PL, wersja DE)

Głównym celem projektu jest zminimalizowanie wzgl. wyrównanie deficytów w opiece medycznej pacjentów nowotworowych poprzez ścisłą współpracę polskich/niemieckich lekarzy, instytucji administracji oraz wdrożenie systemowego podejścia do pacjenta wspomaganego innowacyjnymi narzędziami. W rezultacie planuje się zwiększenie transgranicznej integracji środowisk onkologicznych oraz instytucjonalizację transgranicznego, opartego na danych zarządzania jakością w leczeniu onkologicznym.

Do osiągnięcia celu głównego prowadzi szereg działań ukierunkowanych na współpracę instytucji administracji, specjalistów i obywateli tj. wdrożenie transgranicznego monitoringu systemów opieki onkologicznej w ramach którego będziemy:
•    systemowo rejestrować dane dotyczące leczenia ponad 5000 pacjentów nowotworowych z regionu i naukowo je oceniać w (4) polsko-niemieckich interdyscyplinarnych grupach ekspertów dla danej jednostki chorobowej. Wyliczenia wskaźników mają liczbowo określić jakość leczenia w regionie przygranicznym i dostarczyć odpowiedzialnym instytucjom i administracji danych i propozycji ewentualnych usprawnień.
•    Zostanie opracowany i wdrożony program wsparcia emocjonalnego i aktywizacji społecznej pacjentów onkologicznych (i ich rodzin).
•    Projekt obejmuje również działania edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki nowotworowej oraz leczenia nowotworów.
•    Dodatkowo w celu zniwelowania bariery językowej i dla zapewnienia większej dostępności do opieki medycznej w regionie wsparcia dla osób przebywających za granicą, opracowane zostaną dwujęzyczne PL-DE strony WWW partnerów PP1 i PP2.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy woj. lubuskiego i powiatów Oder-Spree oraz Märkisch-Oderland, łącznie ok. 1.400.000 ludzi. Bezpośrednimi uczestnikami projektu będzie 5000 pacjentów onkologicznych, 300 pacjentów objętych wsparciem psychologicznym a także min 100 uczestników konferencji specjalistycznych. Cele naszego projektu oddziałują również na opiekę medyczną innych części obszaru wsparcia, ponadto wyśmienicie nadają się do pomocy w dalszej poprawie wzajemnego zrozumienia, współpracy i koegzystencji mieszkańców wspólnego regionu przygranicznego.

Materiał Konferencyjny dot. Raka Jelita Grubego C18

Materiał Konferencyjny dot. Raka Gruczołu Krokowego C61

Materiał Konferencyjny dot. Raka Piersi C50

Materiał Konferencyjny dot. Leczenia Bólu

Materiał Konferencyjny dot. Raka Płuca C34

Materiał z Warsztatów Medycznych i Instytucjonalnych

Materiały na Radę Naukową Projektu

Materiał Konferencyjny dot. Konferencji Zakończeniowej

Opracowanie i wprowadzenie transgranicznego trybu współpracy dla zapewnienia wysokiej wyleczalności chorób nowotworowych

Projekt realizowany w ramach programu BB-PL Interreg V A 2014-2020, Oś priorytetowa IV na podstawie porozumienia partnerskiego z OBTZ Bad Saarow e.V.
Wartość projektu po stronie polskiego partnera: 597 953,50 Euro – poziom dofinansowania 85%
Okres realizacji 01.07.2017 – 31.12.2019 

Głównym celem projektu jest transgraniczna współpraca pomiędzy polskimi i niemieckimi lekarzami z instytucji regionu przygranicznego w celu poprawy wyników leczenia pacjentów nowotworowych przy wykorzystaniu metod informatycznych.

Do działań jakie w ramach projektu beneficjent zamierza zrealizować należą :

  • współpraca z co najmniej 9 instytucjami polskimi i niemieckimi
  • utworzenie stałych pol.-niem. grup ekspertów w poszczególnych jednostkach chorobowych w celu optymalizacji leczenia (np. grupa dla raka płuca/piersi/prostaty)
  • rejestrowanie i ocena wszystkich ważnych danych dot. leczenia pacjentów nowotworowych
  • opracowanie pakietu oprogramowania do obliczeń i graficznej prezentacji krajowych i transgranicznych porównań (transgraniczny system zarządzania jakością)
  • wdrożenie systemu telekonferencji u partnerów i instytucji współpracujących
  • organizacja i przeprowadzenie międzynarodowej konferencji naukowej podsumowującej połączonej z prezentacją wyników projektu

Działania projektu mają na celu zminimalizowanie wzgl. wyrównanie uwarunkowanych położeniem przygranicznym strukturalnych deficytów w leczeniu pacjentów nowotworowych poprzez ścisłą współpracę polskich i niemieckich lekarzy, instytucji i administracji. Do działań należy systemowa rejestracja danych dotyczących leczenia ponad 10.000 pacjentów nowotworowych z regionu i ich naukowa ocena w trzech polsko-niemieckich interdyscyplinarnych grupach ekspertów dla danej jednostki chorobowej. Wyliczenia wskaźników jakościowych mają liczbowo określić jakość leczenia w regionie przygranicznym i dostarczyć odpowiedzialnym instytucjom i administracji danych i propozycji ewentualnych usprawnień. Dzięki instytucjonalizacji wspólnych polsko-niemieckich grup ekspertów, dzięki utworzeniu nowatorskiego transgranicznego zarządzania jakością i dzięki stosowanym działaniom na rzecz zwiększenia wśród mieszkańców motywacji do skorzystania z badań profilaktycznych chcemy polepszyć jakość leczenia i szanse przeżycia pacjentów nowotworowych. Cele te są zgodne ze strategią Europa 2020 i 6 celem szczegółowym programu „Wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego” i zmierzają do poprawy jakości życia mieszkających tam obywateli i zrównania jej do poziomu bardziej uprzywilejowanych regionów kraju. Naszą grupą docelową jest w pierwszym rzędzie ludność woj. lubuskiego i powiatów Oder-Spree o Märkisch-Oderland, łącznie ok. 1.400.000 ludzi. Ponadto cele naszego projektu oddziałują na opiekę medyczną dla mieszkańców innych części obszaru wsparcia. Przy wsparciu audiowizualnych technik komunikacyjnych i nowego oprogramowania chcemy stworzyć zinstytucjonalizowane, transgraniczne zarządzanie jakością, nadające się do trwałej poprawy jakości leczenia pacjentów nowotworowych, a tym samym jakości życia ludzi w całym obszarze wsparcia.

W załączeniu publikacja wyników projektu.