Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 31 sierpnia 2021

Program rehabilitacji zdrowotnej w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

Umowa o dofinansowanie nr RPLB.06.07.00-08-0002/21-00 z dnia 18.08.2021 r. współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.


Całkowita wartość projektu: 3 002 939,85 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 552 496,55 zł

Środki finansowe Szpitala: 450 443,30 zł

Okres realizacji projektu: od od 01.07.2021 r. do 30.11.2023 r.

Projekt dla mieszkańców Zielonej Góry i powiatów zielonogórskiego, nowosolskiego i krośnieńskiego

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacji medycznej dla min. 410 osób w wieku aktywności zawodowej. Dotyczy on osób obciążonych schorzeniami układu ruchu i/lub obwodowego układu nerwowego wynikającymi ze sposobu wykonywania pracy, a przez to narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub zagrożonych pogłębieniem wykluczenia zawodowego. Program zakłada przywrócenie im pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności utrzymującej zdolność do kontynuacji lub podjęcia zatrudnienia wskutek objęcia kompleksową opieką rehabilitacji medycznej. Na osoby cierpiące m.in. na zespoły bólowe kręgosłupa, martwicę kości nadgarstka, czy zespół cieśni nadgarstka czeka fizykoterapia, kinezyterapia, masaż leczniczy i wiele innych zabiegów.


O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie status aktywności zawodowej. Możliwość skorzystania z form rehabilitacji wyniknie w trakcie kwalifikacji medycznej, która opiera się na badaniu lekarskim, badaniu ankietowym, diagnozie funkcjonalnej i wiąże się z ustaleniem rokowania co do poprawy stanu zdrowia. Każdy z pacjentów ma więc indywidualnie dobraną formę rehabilitacji.