Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 5 października 2018

POIŚ – Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” Nr POIS.09.01.00-00-0273/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 295 500,00 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 295 500,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 251 175,00 zł
Wkład własny Szpitala wynosi: 44 325,00 zł

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie poprzez zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego. Mieszkańcy, a także osoby przebywające na terenie regionu, które doznają ciężkich lub mnogich obrażeń uzyskają dostęp do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wyposażonego w nowoczesny i w pełni działający sprzęt medyczny dedykowany w szczególności małym pacjentom.

Projekt ma znaczenie strategiczne dla systemu ratownictwa medycznego w Polsce. Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy w trybie nagłym pacjentom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pomoc obejmuje również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem. Celowość realizacji niniejszego projektu wynika również z faktu umieszczenia SOR w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

SYGNALIZOWANIE POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ FINANSOWYCH W PROJEKCIE

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu Nr POIS.09.01.00-00-0273/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020., w § 4 ust. 17: „[…]Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

W związku z powyższym, sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Link do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego