Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizował projekt pt. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”, umowa o dofinansowanie projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych”, Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

FINANSOWANIE

Łączna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 132 292 675,00 zł, z czego 132 135 435,00 zł ma charakter kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie projektu wynosi 103 610 759,97 zł i stanowi nie więcej niż 78,41 % kosztów kwalifikowalnych.

Nazwa źródła finansowaniaWydatki ogółem  (PLN)
1. Środki wspólnotowe94 423 999,97
2. Krajowe środki publiczne,
w tym:
– środki z budżetu państwa
– dotacja z budżetu Województwa Lubuskiego
– wkład własny Szpitala
37 868 675,03

9 186 760,00
28 237 963,81  
443 951,22
RAZEM132 292 675,00

CEL INWESTYCJI

W 2014 r. ówczesny Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska zwróciła uwagę w swojej analizie dostępności i jakości świadczeń medycznych w poszczególnych regionach, że pod względem liczby łóżek pediatrycznych, kompleksowości świadczeń i liczby lekarzy pediatrów, w przeliczeniu na 100 tys. dzieci, Lubuskie plasuje się na ostatnim miejscu w kraju! Jej zdaniem, taka sytuacja wymaga natychmiastowych i długofalowych działań naprawczych.

5 maja 2014 roku Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą nr XLVII/567/14 przyjął dokument pn. Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2016-2020, który stanowi uzupełnienie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. Wśród celów strategicznych wskazanych w majowym dokumencie należy wymienić zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, a co za tym idzie zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.  Niezwykle istotne jest również dostosowanie opieki zdrowotnej do obecnych trendów epidemiologicznych   i demograficznych poprzez poprawę zdrowia nie tylko dzieci i młodzieży, ale również kobiet w wieku rozrodczym oraz noworodków i niemowląt.

Dokument wskazuje również na:
– ograniczoną dostępność do świadczeń z zakresu pediatrii oraz innych specjalności dziecięcych (głównie gastrologii, diabetologii, endokrynologii, kardiologii,  onkologii  i hematologii),
– brak szpitala dziecięcego zapewniającego kompleksowe leczenie dzieci, w szczególności zapewniającego realizację świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym i intensywnej terapii dla dzieci (brak takich oddziałów w Lubuskiem).

Najistotniejszym problemem w obszarze zabezpieczenia prawidłowej opieki medycznej dla dzieci jest  brak oddziału intensywnej terapii dla dzieci. Obecnie, najciężej chore dzieci, w celu uzyskania pomocy kierowane są do ośrodków w innych województwach, co ze względu na konieczność  transport znacznie zmniejsza szanse na przeżycie i powrót do zdrowia. Należy podkreślić, że Szpital  w Zielonej Górze ma Centrum Urazowe do którego trafiają również dzieci.

Biorąc pod uwagę potrzeby woj. lubuskiego oraz fakt, iż zielonogórski szpital jest obecnie wiodącą placówką realizującą świadczenia pediatryczne (łączna liczba łóżek i stanowisk pediatrycznych na poszczególnych oddziałach wynosi 150) posiadającą  najliczniejszą kadrę medyczną ukierunkowaną na leczenie dzieci i młodzieży, celem nadrzędnym rozwoju szpitala powinno być stworzenie wysokospecjalistycznego centrum dedykowanego matce i dziecku.

KALENDARIUM INWESTYCJI

·  31 maja 2023 r. – Zakończenie finansowej realizacji projektu.
·  31 marca 2023 r. – Zakończenie rzeczowej realizacji projektu.
·  14 marca 2023 r. – CZMiD zostaje nadane imię dr. Zbysława Kopyścia, wieloletniego ordynatora oddziału dziecięcego zielonogórskiego szpitala.
·  12 grudnia 2022 r. – Oficjalne otwarcie CZMiD.
·  7 listopada 2022 r. – Rozpoczęcie przenosin oddziałów do CZMiD. 
·  4 sierpnia 2022 r. – Samorząd Województwa Lubuskiego przeznacza 3 mln zł dotacji. Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na wsparcie kształcenia  studentów Collegium Medicum.  
·  1 kwietnia 2022 r. – Rozpoczęcie prac adaptacyjnych i wyposażania w sprzęt pomieszczeń budynku
·  31 marca 2022 r. – Zakończenie działalności Szpitala Tymczasowego w budynku CZMiD
·  22 września 2021 r. – Centrum Zdrowia Matki i Dziecka otrzymało nagrodę „Lubuskiego Mistera Budowy” w kategorii budownictwa użyteczności publicznej
·  23 kwietnia 2021 r. – Podpisanie umowy, w ramach której Szpital Uniwersytecki z budżetu województwa otrzymał 15 mln zł na wyposażenie CZMiD
·  7 grudnia 2020 r. – Otwarcie Szpitala Tymczasowego w budynku CZMiD
·  30 listopada 2020 r. – Podpisanie protokołu końcowego z wykonawcą prac budowlanych
·  3 listopada 2020 r. – Podpisanie umowy z wojewodą lubuskim, na mocy której w budynku CZMiD ma powstać Szpital Tymczasowy dla chorych na COVID-19
·  30 stycznia 2020 r. – Umowa w sprawie przekazania dotacji celowej Szpitalowi z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do zadania pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Szpitalowi Uniwersyteckiemu im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.”.
·  24 września 2019 r. – zawieszenie wiechy na budynku. Zamknięcie stanu surowego.
·  23 września 2018 r. – oficjalne rozpoczęcie budowy, podpisanie aktu erekcyjnego.
·  17 września 2018 r. – uzyskanie pozwolenia na budowę.
·  15 maj 2018 r. – podpisanie umowy z wykonawcą tj. firmą Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna.
·  13 kwietnia 2018 r. – rozstrzygnięcie przetargu – wybór wykonawcy.
·  6 kwietnia 2018 r. – dofinansowanie inwestycji z budżetu województwa kwotą 20.271.575 zł .
·  29 stycznia 2018 r. –  ogłoszenie drugiego przetargu na wykonanie w formule “zaprojektuj i wybuduj” Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Termin składania ofert – 14 marca 2018 r.
·  11 lipca 2017- termin składania ofert na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o.
·  1 czerwca 2017 r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o
·  4 maja 2017 r. – umowa z Kancelarią Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy p. z Warszawy na opracowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych na realizację zadań: nadzór inwestorski oraz realizację robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka”.
·  28 lutego 2017 r. – zgoda Zgromadzenia Wspólników Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka”.

· 28 grudnia 2016 r. – umowa na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.