Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

„Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.”

U M O W A nr DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 na udzielenie dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji zawarta w dniu 26.11.2023 r. ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  14 664 041,00 zł – finansowanie w 100 %  w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego.

Okres realizacji inwestycji: od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

Celem inwestycji jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. poprzez skupienie kompleksowości działań z zakresu SOR na wydzielonym i przeznaczonym do tego celu obszarze.

Prace budowlano-instalacyjne przewidziane do realizacji zakładają przebudowę istniejącego układu SOR (co pozwoli na zwiększenie liczby stanowisk – łóżek dla pacjentów) oraz modernizację pomieszczeń przyległych do SOR na potrzeby obszaru przyjęć i segregacji, triażu pacjentów, gabinetów zabiegowych.

Inwestycja zakłada również wymianę wyeksploatowanego sprzętu w tym m.in. tomografu komputerowego, centrali monitorującej z kardiomonitorami, kolumn zasilających, lampy operacyjnej jak również zakup nowego sprzętu w postaci cyfrowego mobilnego aparatu RTG, aparatu USG czy też systemu kompresji klatki piersiowej. Dodatkowo w ramach zadania przewidziano doposażenie posiadanego już systemu zarządzania Trybem Obsługi Pacjenta w SOR (TOPSOR).