Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Dokumentacja medyczna

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

  1. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy –  bezpłatnie.
  2. Wysokość opłaty za  udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:
  • 1. innym niż pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy uprawnionym podmiotom, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
  • 2. kolejnej kopii dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,

wynosi:

a. jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej –

                                                           15,08 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT,

b. jedna strona kopii lub kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu)dokumentacji medycznej albo wydruku dokumentacji medycznej –

                                                           0,53 brutto w tym: 23 % podatku VAT,

c. udostępnianie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych –

                                                           3,01 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT.  

3. W przypadku przesłania udostępnianej dokumentacji medycznej drogą pocztową wnioskujący pokrywa koszty wysyłki, zgodnie z obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej (plus odpowiednia stawka VAT).

4. Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz za koszty wysyłki może być pobierana z góry.