Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Odwiedziny pacjentów

Regulamin

 1. Odwiedziny w Szpitalu odbywają się codziennie. Zaleca się odwiedziny w godz. 10:00 do 19:00. Wyjątek stanowią: Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, sale intensywnego nadzoru, sale pooperacyjne, gdzie odwiedziny  odbywają się według harmonogramów dostępnych na oddziałach. W pozostałych godzinach odwiedziny winne być uzgodnione z personelem medycznym oddziału.
 2. Ograniczenie odwiedzin może być spowodowane stanem zdrowia pacjenta lub na życzenie pacjenta w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 3. Podczas odwiedzin należy odnosić się z szacunkiem do innych chorych, nie zakłócać ich spokoju oraz pracy personelu.
 4. Ze względu na warunki przebywania w Szpitalu innych pacjentów i ich prawo do intymności, zaleca się odwiedziny przez najwyżej 2 osoby równocześnie do jednego pacjenta (i w miarę dostępności lokalowych w oddzielnych salach dziennego pobytu).
 5. Na czas obchodu/wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej oraz na czas zabiegów osoby odwiedzające proszone są o opuszczanie sal chorych. Na życzenie pacjenta może być obecna osoba bliska z zastrzeżeniem, że w przypadku obchodu opuszcza salę chorych, jeżeli omawiany jest stan zdrowia innego pacjenta.
 6. Należy przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 6:00.
 7. W odwiedzinach nie powinny uczestniczyć dzieci poniżej 7 roku życia
 8. Prezes Zarząd Spółki może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, powiadamiając ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do oddziału.
 9. Osoby odwiedzające powinny dokładnie dezynfekować ręce przed wejściem do sali pacjentów korzystając z pojemników z płynem dezynfekcyjnym.
 10. Wizyty na danym oddziale Szpitala przedstawicieli mediów, fotoreporterów, – możliwe są po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zarządu Szpitala, a przedstawicieli handlowych, osób publicznych i innych, związanych z ich działalnością zawodową – z Kierownikiem Oddziału/Zakładu.
 11. Osobom niewidomym lub niedowidzącym oraz osobom niepełnosprawnym ruchowo może towarzyszyć pies przewodnik lub pies asystujący. Warunkiem skorzystania z tych uprawnień jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Właściciel  ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
 12. Rodzina pacjenta lub inna osoba bliska wskazana przez pacjenta może uczestniczyć samodzielnie i/lub pod nadzorem pielęgniarki/położnej oddziału w procesie pielęgnacji, w zakresie ustalonym przez pielęgniarkę/położną (PP-10).
 13. W pozostałych sprawach organizacyjnych i porządkowych należy przestrzegać regulaminów wewnętrznych danego oddziału.

Zabrania się:

 1. Odwiedzin osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 2. Dostarczania pacjentowi alkoholu, tytoniu, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających i ich spożywania.
 3. Palenia papierosów na terenie szpitala.
 4. Siadania i leżenia na łóżku chorego.
 5. Spożywania posiłków razem z chorym w salach
 6. Przynoszenia i przekazywania pacjentowi leków bez zgody i wiedzy lekarza.
 7. Uruchamiania aparatury medycznej, urządzeń i instalacji.
 8. Filmowania i fotografowania osób przebywających na oddziale.

Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu Odwiedzin może być przyczyną zakazu odwiedzin.