Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 22 listopada 2021

Konkurs ofert na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie protezowania pacjentów ( punkt doboru protez piersi i peruk)

                                                                                      Zielona Góra 22.11.2021 r.

TAA.0712.16.2021                                 

O G Ł O S Z E N I E 

            Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

ogłasza pisemny konkurs ofert na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie protezowania pacjentów (punkt doboru protez piersi i peruk) na okres 3 lat.

Budynek „U” powierzchnia 36,29 m².

I. WARUNKI WYNAJMU:

1. Kwota czynszu za:

    a) najem pomieszczeń – cena wywoławcza 30,00 zł/m² + obowiązujący podatek VAT

    b) media wg obowiązującego cennika tutejszego Szpitala.

2. Termin związania  ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

II. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji

    działalności gospodarczej,

2. Wypełnioną i podpisaną ofertę stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać do dnia 03.12.2021 roku do godziny 12.00 w Budynku

    Administracji  Szpitala – Kancelaria

2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 03.12.2021 roku o godzinie 12:15 w Budynku

    Szpitala Tymczasowego w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

3. Termin podpisania umowy: w siedzibie Zamawiającego, w terminie związania

     ofertą, w dacie wskazanej przez Zamawiającego po poinformowaniu oferenta

    o przyjęciu przez Zamawiającego jego oferty

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

    Budynek Szpitala Tymczasowego

5. Osobą  uprawnioną do kontaktów jest Elwira Szymańska – tel. 68 32 96 564,

    e-mail ta@szpital.zgora.pl.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert na każdym etapie bez podania przyczyny.