Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 29 października 2018

Wynajem powierzchni w budynkach Szpitala pod ustawienie automatów samosprzedających do napojów zimnych, napojów gorących oraz przekąsek i słodyczy na okres 3 (trzech) lat

Zielona Góra, 10.01.2019 r.

TAA.213.3.2019                                   

OGŁOSZENIE 

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra ogłasza pisemny konkurs ofert na wynajem powierzchni w budynkach Szpitala pod ustawienie automatów samosprzedających do napojów zimnych, napojów gorących oraz przekąsek i słodyczy na okres 3 (trzech) lat. Wynajmujący przewiduje ustawienie minimum 11 (jedenaście) automatów ww. asortymentu, które powinny zapewnić potrzeby pacjentów, personelu oraz wszystkich osób przebywających na terenie Szpitala. Automaty powinny posiadać: nowoczesny i estetyczny wygląd, wrzutnik na monety 0,10 – 5,00 zł oraz posiadać system bezgotówkowy. Zainstalowany czujnik zwrotu monety, w przypadku zawieszenia się produktu. Maszyna powinna być zabezpieczona antywłamaniowo i posiadać wzmocnioną szybę. Zasilanie 230V/50Hz. Przed złożeniem oferty Oferent ma prawo do odbycia wizji lokalnej powierzchni pod automaty wskazanych przez Wynajmującego w budynkach Szpitala po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Administracyjno – Gospodarczym tel: 68 3296566, e-mail: ta@szpital.zgora.pl

1. WARUNKI WYNAJMU

 1. Kwota miesięcznego czynszu za najem powierzchni pod jeden automat samosprzedający – cena wywoławcza 350,00 zł/szt + obowiązujący % podatku VAT.
 2. Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.
 3. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych). Kopia dowodu wpłaty wadium powinna być dołączona do pisemnej oferty składanej przez oferenta.
 • Wadium należy wnieść w terminie do dnia  21.01.2019 roku
 • Wadium należy wnieść w formie pieniężnej:
  • przelewem na rachunek bankowy zamawiającego konto: nr 91 1500 1810 1218 1001 2860 0000 BZ WBK S.A IV O/Zielona Góra.
  • w kasie zamawiającego w godzinach pracy kasy (9.00 do 14.00), a dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

W przypadku gdy wadium jest wpłacone na rachunek bankowy, za datę wpłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium.

Oferty bez wpłaconego w całości wyznaczonego wadium nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu

 • Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku unieważnienia postępowania wadium zostanie niezwłocznie zwrócone wszystkim wykonawcom.
 • Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
 • Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 • Wadium ulega przepadkowi na rzecz zamawiającego, jeżeli wykonawca, który wygrał przetarg (którego oferta zostanie przyjęta przez Szpital (zamawiającego)), nie przystąpi albo/i nie podpisze umowy
  w zakreślonym w konkursie terminie, według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.     
 • Pozostałe warunki umowy wynajmu jak w projekcie umowy, załączniku do ogłoszenia o konkursie.

2. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Oświadczenie, ze Najemca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie usług branży vendingowej.
 3. Pełnomocnictwo wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnie potwierdzonej dla osoby podpisującej  dokumenty ofertowe – w przypadku, gdy składane dokumenty ofertowe  podpisywać będzie osoba nieuprawniona do właściwej (według istniejącego stanu faktyczno – prawnego) reprezentacji wykonawcy.
 4. Wypełnioną i podpisaną ofertę stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.

3. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferty należy składać do dnia 21.01.2019 roku do godziny 12:00 w Budynku Administracji – pokój 011
 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.01.2019 roku o godzinie 12:15 w Budynku Administracji – pokój 011
 3. Termin podpisania umowy: w siedzibie zamawiającego, w terminie związania ofertą, w dacie wskazanej przez zamawiającego po poinformowaniu oferenta o przyjęciu przez zamawiającego jego oferty.
 4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Budynek Administracji – pokój 011
 5. Osobą uprawnioną do kontaktów jest Agnieszka Antoszków – tel. 68 32 96 565, e-mail ta@szpital.zgora.pl.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert na każdym etapie bez podania przyczyny

Załączniki: