Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 10 stycznia 2019

Wynajem powierzchni w budynkach Szpitala pod ustawienie automatów samosprzedających do napojów zimnych, napojów gorących oraz przekąsek i słodyczy na okres 3 (trzech) lat

 Zielona Góra, 29.10.2018 r. TAA.213.41.2018                                    

OGŁOSZENIE 

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra ogłasza pisemny konkurs ofert na wynajem powierzchni w budynkach Szpitala pod ustawienie automatów samosprzedających do napojów zimnych, napojów gorących oraz przekąsek i słodyczy na okres 3 (trzech) lat.

Wynajmujący przewiduje ustawienie minimum 11 (jedenaście) automatów ww. asortymentu, które powinny zapewnić potrzeby pacjentów, personelu oraz wszystkich osób przebywających na terenie Szpitala.

Automaty powinny posiadać: nowoczesny i estetyczny wygląd, wrzutnik na monety 0,10 – 5,00 zł oraz posiadać system bezgotówkowy. Zainstalowany czujnik zwrotu monety, w przypadku zawieszenia się produktu. Maszyna powinna być zabezpieczona antywłamaniowo i posiadać wzmocnioną szybę. Zasilanie 230V/50Hz.

Przed złożeniem oferty Oferent ma prawo do odbycia wizji lokalnej powierzchni pod automaty wskazanych przez Wynajmującego w budynkach Szpitala po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Administracyjno – Gospodarczym tel: 68 3296566, e-mail: ta@szpital.zgora.pl

1. Warunki wynajmu

  1. Kwota czynszu za najem powierzchni pod automat samosprzedający – cena wywoławcza 184,00 zł/szt + obowiązujący % podatku VAT. 
  2. Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

2. Oferta powinna zawierać

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
  2. Oświadczenie, ze Najemca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie usług branży vendingowej.
  3. Wypełnioną i podpisaną ofertę stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.

3. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  1. Oferty należy składać do dnia 12.11.2018 roku do godziny 12:00w Budynku Administracji – pokój 011
  2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.11.2018 roku o godzinie 12:30 w Budynku Administracji – pokój 011
  3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Budynek Administracji – pokój 011
  4. Osobą uprawnioną do kontaktów jest Agnieszka Antoszków – tel. 68 32 96 565, e-mail ta@szpital.zgora.pl.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert na każdym etapie bez podania przyczyny.

Załączniki: