Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 30 października 2018

Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie protezowania pacjentów (punkt doboru protez piersi i peruk) na okres 3 lat.

Zielona Góra 30.10.2018 r.

TAA.213.43.2018                                    

OGŁOSZENIE 

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

ogłasza pisemny konkurs ofert na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie protezowania pacjentów (punkt doboru protez piersi i peruk) na okres 3 lat.

Budynek „U” powierzchnia 36,29 m².

1. Warunki wynajmu:

 1. Kwota czynszu za:
  1. najem pomieszczeń – cena wywoławcza 21,10 zł/m² + obowiązujący podatek VAT
  2. media wg obowiązującego cennika tutejszego Szpitala.
 2. Termin związania  ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

2. Oferta powinna zawierać:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. Wypełnioną i podpisaną ofertę stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.

3. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferty należy składać do dnia 09.11.2018 roku do godziny 11:30 w Budynku Administracji – pokój 011.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.11.2018 roku o godzinie 12:00 w Budynku Administracji pokój 011.
 3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Budynek Administracji pokój 011.
 4. Osobą  uprawnioną do kontaktów jest Halina Miler – tel. 68 32 96 564, e-mail ta@szpital.zgora.pl.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert na każdym etapie bez podania przyczyny.

Załączniki: