Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 9 maja 2023

Wejście na teren szpitala z psem asystującym

Władze szpitala wydały zarządzenie w sprawie wstępu na teren lecznicy osobom korzystającym z psa asystującego. Jest ono oparte m.in. na podstawie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Oto zasady na jakich możliwy jest wstęp z psem asystującym.

1. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń, z wyjątkiem tych przeznaczonych tylko dla personelu Szpitala, może wejść osoba korzystająca z psa asystującego. Warunkiem wejścia na teren budynków Szpitala z psem asystującym jest posiadanie przez osobę korzystającą z psa asystującego certyfikatu wydanego przez upoważniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

2. Certyfikat powinien zawierać m.in.:

a) miejsce i datę wydania certyfikatu,

b) numer i datę wpisu do rejestru prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,

c) rasę, imię, oraz datę urodzenia psa,

d) imię i nazwisko osoby z niepełnosprawnością, której pies asystujący będzie służył,

e) podstawę prawną wydania certyfikatu oraz pieczęć i podpis podmiotu wydającego certyfikat.

3. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

4. Pracownik Szpitala obsługujący osobę ze szczególnymi potrzebami zobowiązany jest do zapewnienia psu asystującemu w razie potrzeby dostęp do miski z wodą na korytarzu oraz miejsce na korytarzu lub w gabinecie, w którym to pies asystujący może się położyć.

5. Miskę o której mowa w pkt 4 pracownik Szpitala pobiera w rejestracji danego budynku Szpitala podpisując jej odbiór oraz kwitując jej zwrot.