Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 16 października 2023

W zielonogórskim szpitalu powstanie Lubuskie Uniwersyteckie Centrum Onkologii

W połowie października 2023 r. Ministerstwo Zdrowia rozstrzygnęło konkurs o nazwie „Wybór propozycji projektów strategicznych w zakresie dofinansowania zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach i zakresach onkologicznych w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej”.

Nasz szpital znalazł się wśród 19 placówek, których wniosek w konkursie został rozpatrzony pozytywnie. Dotacja ma wynosić 243 mln zł i będzie przeznaczona na budowę Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii. Projekt realizowany ma być w ramach tzw. Funduszu Medycznego i zakłada nie tylko budowę centrum, ale również doposażenie Zakładu Patomorfologii oraz Zakładu Radioterapii. Obecnie czekamy na podpisanie umowy z Ministerstwem Zdrowia.

W czterokondygnacyjnym obiekcie znajdą się kliniczne oddziały chirurgii onkologicznej, chirurgii klatki piersiowej i otorynolaryngologii, które obecnie mają nieprzystającą do dzisiejszych czasów infrastrukturę. Dodatkowo w planach jest m.in. stworzenie kompleksu poradni, pomieszczenia apteki szpitalnej, baza zespołu transportu medycznego, stołówka z kuchnią, pomieszczenia techniczne oraz sale dydaktyczne i seminaryjne. Budowa centrum onkologii planowana jest jako przedłużenie i rozbudowa budynków głównych szpitala, czyli B i C. Budynek stanie za Polikliniką.

– Mamy fantastycznych fachowców, operatorów, onkologów, hematologów, którzy potrzebują dobrej infrastruktury, aby leczyć pacjentów – ocenia prezes zarządu szpitala dr Marek Działoszyński i przypomina, że w ostatnich trzech latach liczba pacjentów na oddziałach onkologicznych lecznicy wzrosła z 13.617 w 2019 r. do 19.264 w 2022 r. Z kolei liczba porad onkologicznych wzrosła w ciągu trzech lat z 27.558 do 36.061.

Ideę powstania centrum onkologii wspierają wszyscy kierownicy oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego zajmujący się leczeniem pacjentów onkologicznych.

– Z danych medycznych wynika, że w centrach, w których opieka onkologiczna jest zintegrowana, pacjenci żyją 15 proc. dłużej. Wynika to m.in. z doskonałej integracji i współpracy. Taki też jest trend na świecie, że leczy się w ramach dużych i zintegrowanych bloków operacyjnych i my też powinniśmy do tego dążyć – podkreśla otorynolaryngolog, prof. hab. n. med. Paweł Golusiński.

Kompleksowa obsługa pacjentów

Budowa obiektu zdecydowanie wpłynie na podwyższenie komfortu pacjentów i ich rodzin. Poprawią się warunki leczenia, procedury medyczne prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu medycznego i aparatury. Nowy obiekt będzie dostosowany do użytkowania przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

Planowana inwestycja budowy Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii pozwoli na interdyscyplinarne podejście do procesu leczenia, zapewni ciągłość opieki nad pacjentem wymagającym diagnostyki i leczenia. Biorąc pod uwagę trendy demograficzne prognozuje się wzrost zapotrzebowania na usługi zdrowotne w zakresie lecznictwa onkologicznego, którego znaczną grupę odbiorców stanowią osoby starsze.

Co ważne – planuje się rozdzielenie obecnego Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej na dwa odrębne oddziały i dzięki temu zwiększenie liczby łóżek. W obecnej lokalizacji (budynek główny C) pozostanie Oddział Chirurgii Ogólnej.

Baza dydaktyczna, więcej łóżek i sprzętu

Szpital stanowi bazę dydaktyczno-szkoleniową i naukową dla Uniwersytetu Zielonogórskiego wykorzystywaną w kształceniu przedklinicznym i klinicznym przez Collegium Medicum. W wyniku inwestycji poprawie ulegnie jakość i zakres kształcenia kadr medycznych, zarówno na etapie przed jak i podyplomowym. Lubuskie Uniwersyteckie Centrum Onkologii będzie atrakcyjnym miejscem dla dalszego rozwoju specjalistów z innych jednostek chcących kontynuować dalszy rozwój. Da możliwość np. kształcenia rezydentów, organizacji kursów specjalizacyjnych, staży.

Inwestycja spowoduje zwiększenie liczby łóżek o 19 sztuk na dwóch oddziałach LUCO, co przełoży się na skrócenie czasu oczekiwania na leczenie.

Podsumowując – w nowym budynku znajdą się:

  • Kliniczny Oddział Chirurgii Onkologicznej
  • Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
  • Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii
  • Izba przyjęć wspólna dla ww. 3 oddziałów
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
  • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
  • Poradnia Otorynolaryngologiczna
  • Pracownia Scyntygrafii
  • Apteka Szpitalna
  • Zespół Transportu Medycznego

oraz pozostałe jednostki niemedyczne takie, jak: magazyn, kuchnia ze stołówką, Dział Eksploatacji (Administracja). W kondygnacji podziemnej ulokowane zostaną pomieszczenia techniczne, szatnie personelu i obsługi.

Planowana inwestycja obejmuje również zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla ww. Oddziałów, Pracowni Scyntygrafii, a także Zakładów Radioterapii i Patomorfologii, znajdujących się w innych obiektach szpitala, ale funkcjonalnie związanych z tworzonym Centrum Onkologii.

Obok gammakamery zaplanowano zakup aparatów USG i RTG, stołów operacyjnych, aparatu do elektronowej terapii śródoperacyjnej, wieży do torakoskopii, unitu laryngologicznego, mikroskopu operacyjnego, toru wizyjnego z opcją 3D, lasera CO2, shavera do zatok, lasera diodowego, stacji do automatycznego barwienia i nakrywania preparatów histologicznych, skanera cyfrowego (Zakład Patomorfologii), oprogramowania i systemów dla Zakładu Radioterapii.