Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 25 maja 2018

Obowiązek Informacyjny dla pracowników


KLAUZULA INFORMACYJNA
dla pracowników
Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze sp. z o. o.

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o., niniejszym informuje, że w dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o., przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie statutowej działalności Szpitala. Administratorem danych osobowych jest: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. NIP: 9731025315, REGON: 970773231.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Jakuba Lipińskiego, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email nu@szpital.zgora.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator informuje, że:

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prowadzeniem przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. działalności statutowej, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
  2. podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c) i lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
  3. dane osobowe będą przechowywane przez Administratora, przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa od końca roku kalendarzowego od daty uzyskania danych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania na przykład z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami szczególnymi;
  4. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby i ich sprostowania;
  5. dane osobowe dotyczące Pani/Pana nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji wiążących nas umów;
  6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
  7. dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;
  8. podanie danych jest niezbędne do wykonywania przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. działalności statutowej.