Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 2 kwietnia 2020

Nowe korzyści podatkowe dla chcących pomóc szpitalowi

Fot. pixabay

W związku z uchwaleniem nowelizacji tzw. Tarczy Antykryzysowej, zamieszczamy poniższą informację dotyczącą nowych preferencji podatkowych związanych z darowiznami na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 takich, jak nasza placówka.

PODATKI DOCHODOWE:

Darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 mogą być odliczane przez podatników CIT i PIT od podstawy opodatkowania (dochodu) na następujących, bardzo korzystnych zasadach:

 • w przypadku darowizny przekazanej do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w przypadku darowizny przekazanej w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • w przypadku darowizny przekazanej do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny.

Uwaga! Odliczenia z tytułu darowizn można uwzględniać już przy obliczaniu zaliczek bieżących
w 2020 r. (u osób fizycznych dotyczy to przychodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy).

Należy pamiętać, że darowizny pieniężne powinny być udokumentowane dowodami wpłat na rachunek bankowy obdarowanej jednostki.

Wydatki na ww. cele nie będą podlegały odliczeniu od dochodu, jeżeli wcześniej zostały zaliczone przez przedsiębiorcę do kosztów uzyskania przychodów.

PODATEK VAT:

W przypadku podatku VAT, 0% stawką podatkową objęte są dokonane w okresie pomiędzy 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r. darowizny na rzecz podmiotów takich, jak nasza placówka, których przedmiotem są:

 • wyroby medyczne;
 • szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna;
 • produkty lecznicze oraz substancje czynne;
 • produkty biobójcze (wyłącznie dezynfekujące);
 • testy diagnostyczne;
 • środki ochrony indywidualnej (tu: wyłącznie maski, osłony / szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice).

Stawka 0% VAT może być stosowana wyłącznie pod warunkiem zawarcia odpowiedniej, pisemnej umowy darowizny między darczyńcą i obdarowanym, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane na walkę z COVID-19 (a w przypadku darowizn dokonanych pomiędzy 1 lutego 2020 r. a 25 marca 2020 r. – wystarczające jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia dokonania darowizny).

DLACZEGO NOWE ROZWIĄZANIA SĄ KORZYSTNE?

Rozwiązania podatkowe opisane powyżej są korzystne z czterech powodów:

 • przepisy pozwalają na odliczanie (także) „darowizn wstecznych”;
 • występuje mnożnik wartości darowizny;
 • z odliczenia mogą skorzystać także podatnicy PIT rozliczający się 19% podatkiem liniowym oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • odliczenia z tytułu darowizn można dokonywać na bieżąco – przy obliczaniu zaliczek w 2020 r.;
 • preferencje przy darowiznach rzeczowych dotyczą także podatku VAT.

Najważniejsze jednak, że nowe rozwiązania podatkowe motywują do tego, co teraz najpilniejsze – do pomocy podmiotom wykonującym działalność leczniczą. Każda złotówka jest dla nas cenna!

Podstawy prawne:

 • Art. 4, Art. 6 oraz Art. 23 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganie, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 568)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2020 poz. 527)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 poz. 1387, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.)

dzienniki.luw.pl – w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19