Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 12 sierpnia 2019

Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa. Pieniądze na sprzęt dla szpitala

Podczas nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa radni zdecydowali o przeznaczeniu 500 tys. zł na zakup dla naszego szpitala specjalistycznego sprzętu diagnostycznego potrzebnego do szybszego wykrywania różnych patogenów, w tym bakterii Klebsiella Pneumoniae NDM (New Delhi). O aktualnej sytuacji w szpitalu, w związku z pojawieniem się bakterii , poinformował prezes dr Marek Działoszyński, który wraz z lek. Renatą Korczak, specjalistą chorób zakaźnych i dyrektorem ds. lecznictwa Antonim Ciachem odpowiadali na pytania radnych. W spotkaniu wziął także udział lek. Jacek Smykał, kierownik Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych.

Na początku sesji Marek Działoszyński przedstawił chronologię zdarzeń od momentu pojawienia się w szpitalu bakterii New Delhi. Poinformował zebranych, że ze strony szpitala od początku podjęte zostały wszelkie czynności mające rozwiązać kryzysową sytuację. – O działaniach informowane były na bieżąco Wojewódzka i Powiatowa i Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, które nie wnosiły zastrzeżeń do działań szpitala mających zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii – mówił prezes lecznicy.

Radni otrzymali także na piśmie obszerną informację o aktualnej sytuacji w szpitalu (zamieszamy ją pod tym tekstem), o której mówił także szef naszej lecznicy. Przypomniał, że pacjenci przebywający w zielonogórskim szpitalu, u których dzięki badaniom przesiewowym wykryto obecność bakterii, nie są pacjentami chorującymi z powodu Klebsielli, a jedynie jej nosicielami (są skolonizowani przez bakterię). – Ci pacjenci chorują na inne choroby, najczęściej nie ma potrzeby stosowania antybiotyku. Taki chory jest poddany izolacji i obserwacji. Do tej pory kolonizację Klebsielii pnaumoniae NDM stwierdzono u 22 pacjentów Szpitala. W chwili obecnej na oddziałach przebywa 14 nosicieli bakterii – poinformował Marek Działoszyński.

Prezes dodał, iż obecnie w szpitalu na szeroka skalę prowadzone są badania mikrobiologiczne i poprosił radnych, aby pozytywnie ustosunkowali się do pomysłu zakupu kolejnych urządzeń, które pomogą w krótszym czasie wykrywać obecność bakterii New Delhi u pacjentów. Dodał, że jedno z takich urządzeń, dzięki któremu czas diagnozy skraca się z kilku dni do zaledwie godziny, jest już od piątku w szpitalu (forma dzierżawy).

O potrzebie zabezpieczenia środków w budżecie na zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego mówiła również marszałek Elżbieta Anna Polak. – Mamy w szpitalu bardzo nowoczesne laboratorium, ale technologia medyczna idzie do przodu i taki sprzęt jest bardzo potrzebny. Dzięki niemu możemy pomóc przeciwstawić się obecnej sytuacji, ale także wykorzystywać go w przyszłości – przekonywała zebranych. Dodała, że w związku z zaistniałą sytuacją, szpital wprowadził odpowiednie procedury, które były monitorowane przez Wspólników Spółki czyli Urząd Marszałkowski i Uniwersytet Zielonogórski.

Wicewojewoda Lubuski, Wojciech Perczak, poinformował zebranych, że również wojewoda od początku informowany był o zaistniałej sytuacji i że w chwili obecnej nie ma konieczności szczególnego zaangażowania ze strony Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

– Mam nadzieję, że niekorzystny trend związany z pojawieniem się nosicieli bakterii zostanie jak najszybciej zatrzymany – powiedział.

Poseł Jacek Kurzępa zaapelował, aby sytuacji w szpitalu nie wykorzystywać politycznie. Jego zdaniem, „sprawa jest zbyt istotna i konieczna jest dogłębna analiza i wsparcie, a nie politykowanie”. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego Wioletę Haręźlak zastanowiło, że o wsparcie w sprawie sprzętu diagnostycznego szpital wystąpił dopiero teraz. W odpowiedzi usłyszała, że jedno z urządzeń już działa w szpitalu, jednak w systemie dzierżawy (co pociąga za sobą niepotrzebne koszty dla szpitala), a konieczność zakupu następnych wymusiła dopiero intensyfikacja problemu, o czym poinformowała lek. med. Renata Korczak.

Dorota Konaszczuk, lubuski inspektor sanitarny, wyraziła nadzieję, że jeżeli zastosowane procedury zostaną zachowane, to jest szansa na pokonanie bakterii, choć, jak przyznała, nie jest to sprawa prosta. – Szpital zastosował się do zaleceń, sytuacja się uspokaja, ale może to być praca na kilka miesięcy. W tym momencie nie możemy mówić o epidemii, a jedynie o nosicielstwie – odpowiedziała na pytanie z sali.

Po wysłuchaniu wyjaśnień ze strony władz szpitala i służb epidemiologicznych wojewody, radni jednogłośnie postanowili o przeznaczeniu 500 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego dla szpitala.

RAPORT SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE NT. SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W JEDNOSTCE W ZWIĄZKU Z FAKTEM WYSTĄPIENIA OGNISK KLEBSIELLA PNAUMONIAE NDM

KLEBSIELLA PNEUMONIAE NDM – INFORMACJE OGÓLNE

Jest to grupa bakterii Enterobacteriaceae, które uodporniły się na większość antybiotyków w tym na karbapenemy. Enetrobacteriaceae są to bakterie, które bytują w przewodzie pokarmowym każdego człowieka. Karbapenemy są to antybiotyki, które stosowane są w leczeniu ciężkich zakażeń. Rozprzestrzenianie NDM wynika m.in. z masowego stosowania antybiotyków zarówno w leczeniu szpitalnym, jak i w leczeniu prowadzonym przez lekarza rodzinnego.

W zdecydowanej większości przypadków NDM bytują w przewodzie pokarmowym nie stanowiąc zagrożenia i nie powodują powstania objawów zakażenia, jest to tzw. nosicielstwo przewodu pokarmowego. W niektórych sytuacjach NDM może spowodować zakażenie, np. gdy pacjent poddany jest chemioterapii, gdy jest cewnikowany do pęcherza moczowego lub gdy leczony jest w oddziale intensywnej terapii.

Bakteria może łatwo rozprzestrzeniać się w środowisku szpitalnym czy domach opieki, najczęściej poprzez bezpośredni kontakt z innym chorym, który jest nosicielem NDM.

Nie należy leczyć nosicielstwa NDM w przewodzie pokarmowym. Konieczność leczenia występuje, gdy powstają objawy zakażenia wywołane przez tą bakterię, do których należą m.in. zakażenie dróg moczowych, zakażenie rany chirurgicznej. NDM nie powoduje biegunki i innych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.

Nosicielstwo w przewodzie pokarmowym może utrzymywać się przez miesiące. Większość pacjentów pozbywa się nosicielstwa w ciągu 6 miesięcy (…)[1]

PIERWSZE ZACHOROWANIA

Po raz pierwszy bakteria ta została wykryta w 2009 r. przez brytyjskich naukowców z uniwersytetu w Cardiff u Szweda, który leczył się w szpitalu w New Delhi. W sierpniu 2010 r. szczep zidentyfikowano już u 37 innych osób, które w ramach “turystyki medycznej” leczyły się chirurgicznie w Indiach, Pakistanie i Bangladeszu. Od 2010 roku Klebsiella pneumoniae NDM rozprzestrzenia się w wielu krajach na całym świecie, w tym w Polsce.

NEW DELHI W ZIELONOGÓRSKIM SZPITALU – PIERWOTNE ŹRÓDŁO

Ustalenie pierwotnego źródła jest niezwykle trudne. Niewykluczone jednak, że pierwotnym źródłem zakażenia mógł być pacjent przyjęty ze szpitala spoza woj. lubuskiego.

PACJENCI ZIELONOGÓRSKIEGO SZPITALA

Pacjenci przebywający w zielonogórskim Szpitalu, u których dzięki badaniom przesiewowym wykryto obecność bakterii, nie są pacjentami chorującymi z powodu Klebsielli, a jedynie jej nosicielami (są skolonizowani przez bakterię). Żaden z tych pacjentów nie przebywa w szpitalu z powodu bakterii New Delhi. Ci pacjenci chorują na inne choroby, najczęściej nie ma potrzeby stosowania antybiotyku. Taki chory jest poddany izolacji i obserwacji.

Do tej pory kolonizację Klebsielii pnaumoniae NDM stwierdzono u 22 pacjentów Szpitala . W chwili obecnej na oddziałach przebywa ich 14 osób.

PROCEDURY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ BAKTERII

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze od wielu lat posada wewnętrzne procedury – instrukcje postępowania, w przypadku identyfikacji różnych szczepów bakterii, w tym również Klebsiella pneumoniae. Czuwa nad tym powołany komitet oraz zespół do spraw kontroli zakażeń szpitalnych.

Obecnie obowiązująca procedura – Instrukcja I-11-00 „Zasady postępowania w przypadku identyfikacji szczepów Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy (CPE-ang. Carbapenemase Producing Enterobackteriaceae). Dotyczy w szczególności Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy NDM, KPC, OXA – 48 została wprowadzona zarządzeniem Prezesa Zarządu w dniu 27 maju 2019 r. Opracowano ją na podstawie zaleceń dla m. stołecznego Warszawy, jest też zgodna z wytycznymi Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.

To właśnie dzięki tej procedurze szpital standardowo bada pacjentów z tzw. grup ryzyka (m.in. przybywających z innych szpitali, ciężko i przewlekle chorych, pacjentów neonatologicznych, a także pacjentów, którzy przebywali w innych placówkach medycznych w ciągu ostatniego roku). Efektem tych badań było wykrycie dwóch pierwszych pacjentów skolonizowanych ww. bakterią. Obecnie w szpitalu jeszcze bardziej rozszerzono krąg osób objętych badaniami.

DOTYCHCZASOWE I PLANOWANE DZIAŁANIA SZPITALA

Wobec zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w okresie od 01.07.2019 do 08.08.2019 wykonano 4.038 badań mikrobiologicznych, w tym 491 badań screeningowych, ponadto codziennie odbywają się szkolenia lekarzy, pielęgniarek i techników – podczas codziennych zebrań, ale także licznych spotkań w poszczególnych oddziałach oraz konsultacje telefoniczne (pracowników z Działem Epidemiologii).

Wprowadzono ścisły reżim sanitarny w całym szpitalu, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów gdzie przebywali lub przebywają skolonizowani pacjenci.

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych codziennie wykonuje badania środowiskowe i nadzoruje personel sprzątający.

Poinformowano okoliczne zakłady DPS, ZOL oraz Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych ościennych szpitali o zaistniałej sytuacji epidemiologicznej,

W dniu 5 sierpnia 2019 r. wstrzymano przyjęcia planowe pacjentów na Klinicznych Oddziałach: Neurochirurgii, Chorób Wewnętrznych, ograniczono odwiedziny;

W ramach kampanii informacyjnej 7 sierpnia br. zorganizowano konferencję prasową z udziałem lokalnych mediów, regularnie umieszczane są komunikaty na stronie internetowej szpitala oraz FB, które przesyłane są również bezpośrednio do mediów. W prasie, radiu, telewizji oraz na portalach internetowych ukazało się kilkadziesiąt materiałów, w tym również poradnikowe.

Na podstawiepisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 7 sierpnia 2019 r. (znak: NS-EP – ZszP 409.15.2019) zobowiązującego Szpital do wstrzymania przyjęć pacjentów do wszystkich oddziałów Szpitala na okresod 7 sierpnia 2019 r. do 15 sierpnia 2019 r. – wstrzymano zgodnie z zaleceniami planowe przyjęcia do wszystkich Oddziałów Szpitala;

Dla bezpieczeństwa pacjentów i odwiedzających ograniczono odwiedziny do 1 osoby przy pacjencie, po uprzednim zapoznaniu sięz „Informacja dla odwiedzających” (Zarządzenie Nr 186/2019 Prezesa Zarządu Szpitala Uniwersyteckiegoimienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczona odpowiedzialnością z dnia8 sierpnia 2019 r. w sprawie ograniczenia odwiedzin w oddziałach Szpitala);

Realizowane są postanowienia protokołu kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej nr NS-EP-154, Komitetu kontroli zakażeń szpitalnych i Konsultanta ds. Mikrobiologii i Epidemiologii;

Zaplanowano – gdyby to było konieczne – podpisanie umowy na podwykonawstwo w zakresie usług wykonywania badań mikrobiologicznych. Wydłużono czas pracy mikrobiologów zgodnie z zapotrzebowaniem, w celu zapewnienia ciągłości wykonywanych badań. Planuje się zatrudnić dodatkowe osoby do pracowni mikrobiologii.

Wzmocniono (od stycznia 2019 r.) etatowo Dział Higieny i Epidemiologii; Wydłużono czas pracy działu.

Zamontowano dodatkowe dozowniki (30 szt.) dla odwiedzających przy windach i w ciągach komunikacyjnych Szpitala;

Szpital wystąpił do władz samorządu województwa lubuskiego z wnioskiem o pomoc w zakupie:

 • Aparatu do identyfikacji bakterii metodą spektrometrii mas typu MALDI, co znacznie przyśpieszy identyfikacje bakterii.
 • Analizatora GeneXpert TM System, który wykonuje badania metodą Real -Time PCR (diagnostyka genetyczna) – do szybkiej identyfikacji bezpośrednio z materiału klinicznego np. grypy, Clostridioides difficile z możliwością wykrycia szczepów Mycobacterium tuberculosis, szczepów CPE/NDM/OXA w ciągu 1 godz. z wyeliminowaniem etapu hodowli.
 • Systemu monitorowania posiewów krwi na 40 miejsc (próbek krwi) tzw. aparatu satelitarnego umożliwiającego natychmiastową diagnostykę, co pozwoli na wyeliminowanie etapu preinkubacji w cieplarce.

20. Regularnie przeprowadza się dekontaminację z fumigacją pomieszczeń, gdzie przebywali pacjenci skolonizowani klebsiellą pneumoniae. Wyniki badań środowiskowych są ujemne;

21. W celu ograniczenia zagrożenia wymieniono m.in. wlewki, słuchawki prysznicowe, kosze, deski sedesowe itd.;

22. Zakupiono dodatkowe środki ochrony osobistej (fartuchy, maski), sprzęt jednorazowego użytku (zwiększenie ilości);

23. Przeprowadzono przypominające szkolenie pracowników Szpitala i firm zewnętrznych wykonujących usługi w Szpitalu dotyczące zasad ograniczających rozprzestrzenianie się pałeczek enterobacteriaceae tj Klebsiellii pneumoniae MBL – NDM;

24. Podjęto decyzję o wykonaniu badań przesiewowych w kierunku Klebsiellii pneumoniae MBL – NDM dla personelu medycznego oddziałów, w których stwierdzono kolonizacje pacjentów. Spośród wykonanych badań nie stwierdzono kolonizacji przewodu pokarmowego bakteriami z grupy CPE;

25. Poinformowano firmę sprzątającą Impel Facillity Services i Opima Care sp. z o.o o konieczności przeprowadzenia pilnej kontroli wewnętrznej weryfikującej znajomość procedur pracowników w/w firmy. W dniu 9 sierpnia 2019 r. przeprowadzone zostało spotkanie z udziałem kierownictwa firmy. Omówiono i podsumowano dotychczasowe działania w związku z wykryciem kolonizacji bakterią Klebsiella Pneumonie NDM. (wzmożony nadzór nad pracownikami wykonującymi usługę, przeszkolono pracowników).

ZALECONO

Pilnie przeprowadzić kolejne szkolenie przypominające dotyczące procedur:

 • higiena Rąk
 • zasady sprzątania w izolatkach w trakcie hospitalizacji chorego
 • zasady sprzątania w izolatkach po wypisie chorego
 • związanych z dekontaminacją pomieszczeń szpitalnych
 • procedury ubraniowej – zasada „nic poniżej łokcia” ze szczególnym uwzględnieniem nieużywania przedmiotów podręcznych przy wykonywaniu rutynowych czynności przy pacjencie.

Uzgodniono, realizując zalecenia Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych:

 • wymianę mopów na nowe na wszystkich oddziałach objętych ogniskiem epidemicznym ,
 • zwiększenie liczby przeszkolonego personelu sprzątającego,
 • zwiększenie częstotliwości sprzątania sal pacjentów izolowanych z ogniska endemicznego 3 x dziennie ( wytyczne wskazują na sprzątanie 2 x dziennie ),
 • dostarczanie sprzętu medycznego i bielizny szpitalnej do „ drzwi oddziału” w celu ograniczenia liczby pracowników poruszających się w obrębie oddziału ,
 • wyposażenie oddziałów w dodatkowy sprzęt do mycia i dezynfekcji termicznej,
 • ograniczenie rotacji pracowników do zera w oddziałach objętych ogniskiem epidemicznym,
 • zamontowanie dodatkowych dozowników ze środkiem dezynfekcyjnym w ciągach komunikacyjnych
 • oddziałów, Izba Przyjęć, SOR oraz na każdym piętrze przy windach we wszystkich pawilonach.
 • podawanie posiłków w jednorazowych naczyniach u pacjentów izolowanych w oddziałach objętych ogniskiem epidemicznym
 • zwiększenie liczby osób nadzorujących i sprawdzających efekty dekontaminacji i fumigacji pomieszczeń. Efekty dekontaminacji są sprawdzane przez przełożonego przy użyciu znaczników fluorescencyjnych.

26. O bieżącej sytuacji epidemicznej do Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przesyłane są codzienne raporty zgodnie z wytycznymi pisma znak: BZK-V.6310.10.13.2019.MWil z dnia 7 sierpnia 2019 r.;

27. Ponadto o sytuacji i podjętych działaniach informowano Wspólników tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Uniwersytet Zielonogórski, a także Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

WAŻNE!

Jak informuje Państwowy Inspektorat Sanitarny w Zielonej Górze, wystąpienie bakterii w szpitalu nie stanowi dla miasta i jego mieszkańców zagrożenia i nie nosi znamion epidemii.

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ W SZPITALU PODJĘTO SZEREG DZIAŁAŃ LUB ODNIESIONO SIĘ DO JUŻ ISTNIEJĄCYCH PROCEDUR I ZARZĄDZEŃ:

Zarządzenia wewnętrzne dotyczące funkcjonowania w szpitalu Komitetu Zakażeń Szpitalnych i Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych (działają od 2002 r.):

 • Zarządzenie nr 71/2002 z dnia 24 października 2002 r. w sprawie powołania Komisji sprawujących nadzór nad jakością działalności dydaktycznej i leczniczej,
 • ZarządzenieNR66/2004Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze z dnia27października2004 r. w sprawie: powołania Komisji sprawujących nadzór nad jakością działalności dydaktycznej i leczniczej oraz powołania Rzecznika Praw Pacjenta w Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze,
 • Zarządzenie Nr 55/2005 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 66/2004 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze z dnia 21 października 2004 r. w sprawie powołania Komisji sprawujących nadzór nad jakością działalności dydaktycznej i leczniczej oraz powołania Rzecznika Praw Pacjenta w Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze,
 • Zarządzenie Nr 19/2006 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie: zmiany składu komitetu i zespołu kontroli zakażeń zakładowych w Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze,
 • Zarządzenie Nr 109/2007 r. Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z dnia 18 grudnia 2007 r. sprawie: zmiany składu komitetu i zespołu kontroli zakażeń zakładowych w Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze,
 • Zarządzenie Nr 46/2009 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie: zmiany składu Komitetu Kontroli Zakażeń Zakładowych oraz Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze,
 • Zarządzenie Nr 78/2010 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z dnia 30 lipca 2010r.w sprawie: powołania i zadań Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze,
 • Zarządzenie Nr 113/2011 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z dnia 19 lipca 2011r.w sprawie: zmiany zarządzenie Nr 78/2010 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z dnia 30 lipca 2010r.w sprawie powołania i zadań Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze,
 • Zarządzenie Nr 171/2011 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie: powołania i zadań Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.
 • Zarządzenie NR 163/2014 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i zadań Komitetu Kontroli zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.
 • Zarządzenie Nr 38/2016 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenie NR 163/2014 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i zadań Komitetu Kontroli zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.
 • Zarządzenie Nr 88/2018 Prezesa Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia
  27 marca 2018 r. w sprawie: powołania i zadań Komitetu Kontroli zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Szpitalu Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarządzenia wewnętrzne odnoszące się do zapobiegania zakażeniom w Szpitalu:

 • Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 88/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania i zadań Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
 • Zarządzenie nr 168/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Zasad zapobiegania i leczenia u pacjentów biegunek o etiologii Clostridium difficile (Traci moc: Zarządzenie nr 63/2015 z dnia 23 czerwca w sprawie ustalenia i wprowadzenia Zasad zapobiegania i leczenia u pacjentów biegunek o etiologii Clostridium difficile);
 • Zarządzenie nr 198/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji selektywnego zbierania odpadów medycznych w Szpitalu;
 • Zarządzenie nr 131/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad izolacji chorych” (procedury I-23-00, wydanie 2) w Szpitalu Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Zarządzenie nr 133/2018 w sprawie wprowadzenia „Zasad higieny rąk” Instrukcja I-58-00 (wydanie 1) w Szpitalu Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Zarządzenie nr 144/2018 w sprawie wprowadzenia „Zasad postępowania z bielizną szpitalną” (Instrukcja I-5-00 wydanie 2) w Szpitalu Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Zarządzenie Nr 113/2019 Prezesa Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji I-11-00 „Zasady postępowania w przypadku identyfikacji szczepów Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy (CPE ang.CarbapenemaseProducingEnterobackteriaceae). Dotyczy w szczególności Klebsiellapneumoniae wytwarzających karbapenemazy NDM, KPC, OXA – 48). (Instrukcja została opracowana na podstawie zaleceń dla m. stołecznego Warszawa)

Polityka antybiotykowa została określona według Zasad Gospodarki Produktami Leczniczymi i Wyrobami Medycznymi – RECEPTARIUSZA SZPITALNEGO:

 • Zarządzenie Nr 35/2004 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze w sprawie wprowadzenia Zasad Gospodarki Produktami Leczniczymi i Wyrobami Medycznymi –RECEPTARIUSZA SZPITALNEGO.
 • Zarządzenie Nr 27 /2005 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 35/2004 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze w sprawie wprowadzenia Zasad Gospodarki Produktami Leczniczymi i Wyrobami Medycznymi – RECEPTARIUSZA SZPITALNEGO
 • Zarządzenie Nr 72/2009 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 35/2004 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze z dnia 6 września 2004 r w sprawie wprowadzenia Zasad Gospodarki Produktami Leczniczymi i Wyrobami Medycznymi RECEPTARIUSZA SZPITALNEGO.
 • Zarządzenie Nr 134/2009 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z dnia 2 listopada 2009r.w sprawie wprowadzenia Zasad Gospodarki Produktami Leczniczymi I Wyrobami Medycznymi- RECEPTARIUSZA SZPITALNEGO
 • Zarządzenie Nr 87/2013 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Zasad Gospodarki Produktami Leczniczymi i Wyrobami Medycznymi – RECEPTARIUSZA SZPITALNEGO.
 • Zarządzenie Nr 100/2014 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 87/2013 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Zasad Gospodarki Produktami Leczniczymi i Wyrobami Medycznymi – RECEPTARIUSZA SZPITALNEGO.
 • Zarządzenie NR 33/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Zasad Gospodarki Produktami Leczniczymi i Wyrobami Medycznymi–RECEPTARIUSZA SZPITALNEGO.
 • Zarządzenie Nr 107/2017 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze w sprawie zmiany zarządzenia NR 33/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Zasad Gospodarki Produktami Leczniczymi i Wyrobami Medycznymi – RECEPTARIUSZA SZPITALNEGO.
 • Zarządzenie Nr 14/2018 Prezesa Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Zasad Gospodarki Produktami Leczniczymi i Wyrobami Medycznymi–RECEPTARIUSZA SZPITALNEGO.
 • Zarządzenie Nr 163/2019 Prezesa Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 14/2018 Prezesa Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Zasad Gospodarki Produktami Leczniczymi i Wyrobami Medycznymi RECEPTARIUSZA SZPITALNEGO
 • Zarządzenie Nr 179/2019 Prezesa Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad Gospodarki Produktami Leczniczymi i Wyrobami Medycznymi RECEPTARIUSZASZPITALNEGO.

Certyfikat ISO

W 2010 r. Szpital uzyskał certyfikat ISO wg normy ISO 9001-2008, a od 2018 r. wg normy 9001-2015. Od 2010 r. odbyło się 11 audytów ISO w terminach:

 • 27.04.2014 r. i 12-13.05.2010 r.
 • 10-11.05.2011 r.
 • 08-09.05.2012 r.
 • 22-24.05.2013 r.
 • 30,05.2014 r.
 • 12.06.2015 r.
 • 23-25.05.2016 r.
 • 10.05.2017 r.
 • 23-24.05.2018 r.
 • 4.06.2019 r.

Wykaz opracowanych i wdrożonych procedur w ramach certyfikacji ISO 9001:2008 w zakresie kontroli zakażeń:

 • 31 sierpnia 2010 r. – Instrukcja I-1-00 „Zasady postępowania po ekspozycji zawodowej”
 • 31 sierpnia 2010 r. – Instrukcja I-2-00 „Zasady postępowania z odpadami”
 • 31 sierpnia 2010 r. – Instrukcję I-3-00 „Zasady przygotowywania roztworów roboczych środków dezynfekcyjnych ”
 • 31 sierpnia 2010 r. – Instrukcja I-4-00 „Dezynfekcja powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym”
 • 31 sierpnia 2010 r. – Instrukcję I-5-00 „Zasady postępowania z bielizną na oddziałach szpitalnych”
 • 31 sierpnia 2010 r. – Instrukcję I-6-00 „ Zasady postępowania z nieinwazyjnym sprzętem medycznym takim jak: mankiety aparatów do pomiaru ciśnienia, stazą, termometrem, stetoskopem”.
 • 31 sierpnia 2010 r. – Instrukcja I-7-00 „Zasady postępowania z narzędziami medycznymi wielokrotnego użytku”
 • 31 sierpnia 2010 r. – Instrukcję I-8-00 „Wywiad epidemiologiczny”.
 • 31 sierpnia 2010 r. – Instrukcję I-9-00 „Utrzymanie środków transportu medycznego w odpowiednim stanie higieniczno-epidemiologicznym”
 • 31 sierpnia 2010 r. – Instrukcję I-10-00 „Zasady zgłaszania i rejestracji zakażeń zakładowych”.
 • 31 sierpnia 2010 r. – InstrukcjęI-11-00 „Chirurgiczne mycie i dezynfekcja rąk”
 • 31 sierpnia 2010 r. – Instrukcja I-12-00 Higieniczne mycie i dezynfekcja rąk”
 • 31 sierpnia 2010 r. – Instrukcja I-13-00 „Zasady przechowywania i otwierania jałowych pakietów”
 • 31 sierpnia 2010 r. – Instrukcja I-14-00 „Dezynfekcja powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym”
 • 31 sierpnia 2010 r. – Instrukcja I-15-00 „Zasady postępowania z lodówką przeznaczoną do przechowywania żywności w razie awarii lub braku energii elektrycznej”
 • 31 sierpnia 2010 r.- Instrukcja I-16-00 „Zasady postępowania z pacjentem skolonizowanym lub zakażonym drobnoustrojem”.
 • 31 sierpnia 2010 r.-Instrukcja I-17-00 „Zasady postępowaniaw przypadku podejrzenia wystąpienia zatrucia pokarmowego wśród pacjentów”.
 • 31 sierpnia 2010 r. – Instrukcja I-18-00 „Zasady postępowania z ciężarną zakażoną wirusem HIV w przypadku przyjęcia do porodu”.
 • 31 sierpnia 2010 r. -Instrukcja I-19-00 „ Zasady postępowania z noworodkiem urodzonym przez matkę z HIV”.
 • 17 czerwca 2011 r. – Instrukcja I-20-00 „Instrukcja postępowania z wózkami do przewozu zwłok, odpadów i brudnej bielizny”
 • 6 listopada 2013 r. – Instrukcja I-21-00 „Procedura identyfikacji i wygaszania ogniska epidemicznego”.
 • 15 września 2010 r. – InstrukcjaI-23-00 „Zasady izolacji chorych”
 • 6 listopada 2013 – Instrukcja I-24-00 „Procedury stosowania środków ochrony indywidualnych”
 • 5 września 2010 r. – Instrukcja I-26-00 „Transport sprzętu i narzędzi do i z centralnej sterylizatorni z jednostek zewnętrznych”.
 • 15 września 2010 r. – Instrukcja I-27-00 „Transport sprzętu i narzędzi do i z centralnej sterylizatorni z oddziałów szpitalnych”.
 • 15 września 2010 r. – Instrukcja I-28-00 „Zasady postępowania na stronie brudnej w centralnej sterylizatorni”.
 • 15 września 2010 r. – Instrukcja I-29 -00 „Pakowanie materiałów, narzędzi i sprzętu w centralnej sterylizatorni”.
 • 15 września 2010 r.- Instrukcja I-30-00 „Zasady postępowania na stronie „czystej’ w centralnej sterylizatorni”.
 • 15 września 2010 r. – Instrukcja I-31-00 „ Zasady pakowania pakietów do sterylizacji”.
 • 15 września 2010 r. – Instrukcja I 32-00 „ Sterylizacja sprzętu i materiałów opatrunkowych w autoklawach parowych”.
 • 15 września 2010 r. – Instrukcja I-33-00 „Kontrola procesów sterylizacji”.
 • 15 września 2010 r. – Instrukcję I-34-00 „Zasady zwalniania sterylnych materiałów”.
 • 15 września 2010 r. – Instrukcja I-35-00 „Postępowanie ze sprzętem jednokrotnego użytku”.
 • 15 września 2010 r. – Instrukcja I-36-00 „ Zasady sterylizacji sprzętu w sterylizatorze plazmowym sterad 100”.
 • 15 listopada 2011 r. – Instrukcję I-38-00 „Zapobieganie zakażeniom szpitalnym na bloku operacyjnym”.
 • 15 listopada 2011 r.- Instrukcja I-39-00 „Zapobieganie zakażeniom w pracowni endoskopowej”.
 • 23 października 2012 r. – Instrukcja I-40-00 „Procedura obsługi portu naczyniowego”.
 • 15 listopada 2013 r. – Instrukcja I-41-00 „Pobieranie, przechowywanie oraz warunki transportu materiałów pobranych do badań w laboratorium mikrobiologicznym”.
 • 23 października 2012 r. – Instrukcja I-42-00 „Procedura stosowania okładu (kompresu) rozgrzewającego”.
 • 23 października 2012 r. Instrukcja I-43-00 „Procedura stosowania okładu (kompresu) wysychającego”.
 • 23 października 2012 r. – Instrukcja I-44-00 „Procedura wymiany sprzętu urostomijnego jedno i dwuczęściowego”.
 • 23 października 2012 r. Instrukcja I-45-00 „Procedura zgłębnikowania żołądka”.
 • 23 października 2012 r. – Instrukcję I-46-00 „Żywienie pozajelitowe”
 • 13 listopada 2012 r. – Instrukcja I-47-00 „Zasady postępowania z preparatem szczepionkowym w Oddziale/Poradni”.
 • 27 listopada 2013 r. – Instrukcja I-51-00 „Procedura wykonania i monitorowania dostępu żylnego obwodowego”.
 • 14 listopad 2013 r. – Instrukcja I-53-00 „Cewnikowanie pęcherza moczowego”.
 • 19 listopada 2013 r. – Instrukcja I-54-00„Pobieranie, przechowywanie oraz warunki transportu materiałów do badań laboratoryjnych”.

Akredytacja

W 2017 r. Zarząd Szpitala podjął decyzję o przystąpieniu do uzyskania akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowa w Krakowie. W dniu 16 stycznia 2019 r. podpisano Porozumienie o udziale w projekcie „Wsparcie Szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki- część Program Akredytacji Szpitali”.

Wramach zawartej umowy przeprowadzane są warsztaty szkoleniowe, wdniu 4 marca 2019 r. odbyła się wizytacja konsultacyjna audytorów,a następna – planowana jest w dniach 29 -30 sierpnia 2019 r.

Wcześniej jednak w Szpitalu w ramach przygotowania do audytu dokonywano bieżącej aktualizacji procedur w ramach określonych standardów akredytacyjnych m.in. z zakresu kontroli zakażeń:

 • Procedura KZ 1.2. z dnia 2 czerwca 2015 r. „Mycie i dezynfekcja rąk”;
 • Procedura KZ 1.3 z dnia 2 czerwca 2015 r. „Sprzątanie i dekontaminacja pomieszczeń szpitalnych”;
 • Procedura KZ 1.5 z dnia 2 czerwca 2015 r. „Mycie, dezynfekcja i sterylizacja sprzętu medycznego”;
 • Procedura KZ 1.6 z dnia 2 czerwca 2015 r. „ Postępowanie z bielizną szpitalną”;
 • Procedura KZ 1.7 z dnia 2 czerwca 2015 r. „Stosowanie środków ochrony osobistej”;
 • Procedura KZ 1.9 z dnia 2 czerwca 2015 r. „Postępowanie po ekspozycji zawodowej”;
 • Procedura KZ 1.10. z dnia 2 czerwca 2015 r. „ Izolacja chorych zakażonych”;
 • Procedura KZ 2 z dnia 2 czerwca 2015 r. „ Program monitorowania zakażeń”;
 • Procedura KZ 2.1 z dnia 2 czerwca 2015 r. „Kryteria rozpoznania zakażeń”;
 • Procedura KZ2.2 z dnia 2 czerwca 2015 r. „ Walidacja danych o zakażeniach”;
 • Procedura KZ 5 z dnia 2 czerwca 2015 r. „Szkolenia dotyczące zakażeń szpitalnych”

[1] Źródło: www.wsse-poznan.pl