Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 17 kwietnia 2024

Można odebrać dokumentację medyczną z 2003 roku

W związku z przystąpieniem do procedury niszczenia dokumentacji medycznej pacjentów, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w Szpitalu w 2003 r. informujemy, że od 18.04.2024 r. do 17.05.2024 r.  istnieje możliwość odbioru oryginałów tej dokumentacji. Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona bez możliwości odtworzenia danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2024.581 t.j.)

Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:

  • pacjent
  • jego przedstawiciel ustawowy
  • osoba pisemnie upoważniona przez pacjenta
  • po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w ust. 2a i 2b ustawy,

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 68 32 96 208