Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 2 marca 2017

Konkurs ofert “Radiologia Zabiegowa 2017”

OGŁOSZENIE w trybie KONKURSU OFERT

W celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Z dnia 02 marca 2017 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

PREZES ZARZĄDU
Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego
im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów na wykonywanie zadania publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej w zakresie:

 • radiologia zabiegowa (leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych, przezskórne zabiegi w zakresie serca, inwazyjna diagnostyka kardiologiczna, zabiegi endowaskularne) dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. z terminem zawarcia umowy na okres od dnia 01.04.2017 r. do dnia 30.09.2018 r. CPV85110000-3

Obszar: siedziba zakładu leczniczego

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, regulaminem przeprowadzania konkursu, formularzem cenowo-technicznym, wzorem umowy oraz oświadczeniem oferenta zainteresowani mogą zapoznać się w Dziale Rozliczeń i Analiz Ekonomicznych Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. (pok. 216), tel. (68) 329-62-36 w godzinach od 700 do 1435 oraz na stronie internetowej www.szpital.zgora.pl od dnia 02 marca 2017 r.

Ofertę należy złożyć na formularzu cenowo-technicznym -załącznik nr 1, wraz z dokumentami określonymi w szczegółowych warunkach konkursu – załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „OFERTA Radiologia zabiegowa 2017” oraz nazwą i adresem Przyjmującego zamówienie należy składać do dnia 16 marca 2017 r. godz. 1435 w Sekretariacie Budynku Administracji Szpitala.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 17.03.2017 r. o godzinie 1000 w Dziale Rozliczeń i Analiz Ekonomicznych Udzielającego zamówienie. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. www.szpital.zgora.pl oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra.

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania w całości lub części konkursu bez podawania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert,
 • swobodnego wyboru oferty.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Załączniki:

 1. Formularz cenowo-techniczny, plik XLS, rozmiar 38 kB
 2. Oświadczenie oferenta, plik DOC, rozmiar 26 kB
 3. Wzór umowy na świadczenie usług zdrowotnych, plik DOC, rozmiar 47 kB
 4. Regulamin przeprowadzania konkursu ofert, plik DOC, rozmiar 82 kB
 5. Szczegółowe warunki konkursu ofert, plik DOC, rozmiar 70 kB
 6. Załącznik do Umowy, plik DOC, rozmiar 48 kB
 7. Zapytanie oferenta, plik PDF, rozmiar 1128 kB
 8. Odpowiedź, plik PDF, rozmiar 677 kB
 9. Radiolog – rozstrzygnięcie, plik PDF, rozmiar 268 kB