Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 17 stycznia 2018

Konkurs ofert – Neonatologia


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

z dnia 17 lipca 2017r.

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia
27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

PREZES ZARZĄDU

               Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

zaprasza do składania ofert przez podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej w zakresie neonatologii –  leczenie szpitalne,  ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizowanym w Klinicznym Oddziale Neonatologii oraz  w Poradniach Oddziału oraz transport sanitarny na wezwanie w systemie całodobowym karetką neonatologiczną typu „N” w miejscu wezwania oraz w trakcie transportu pacjenta Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Termin obowiązywania umowy od 01.09.2017r. do 31.08.2018r.

Obszar: siedziba zakładu leczniczego Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy dysponują zespołem składającym się z co najmniej 4 lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie neonatologii.

Szczegółowe informacje zawarte są w warunkach konkursu ofert dostępnych na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra –www.szpital.zgora.pl  w zakładce ogłoszenia: Postępowania konkursowe na udzielanie świadczeń oraz w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi pokój 111.

Ofertę należy przesłać na adres Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,ul. Zyty 26, 65 – 046 Zielona Góra lub złożyć w sekretariacie budynku administracji – II piętro, pokój nr 201, w terminie do dnia 3 sierpnia 2017r. do godziny 14.35.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert umieszczone zostanie 8 sierpnia 2017r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra –www.szpital.zgora.pl w zakładce ogłoszenia: Postępowania konkursowe na udzielanie świadczeń oraz tablicy  informacyjnej w budynku administracji.

umowa- wzór.doc[ ]153 kB
Warunki konkursu+ formularz oferty.docx[ ]38 kB