Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Konkurs ofert na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej na okres 1 roku

Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

ogłasza pisemny konkurs ofert na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo- usługowej  na okres 1 roku. 

Budynek „Nowa Portiernia” – powierzchnia 69,70 m²

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  • proponowana cena za 1m²,
  • proponowany rodzaj działalności oraz data rozpoczęcia działalności – sugerowany termin 01.09.2017 rok,
  • poświadczony odpis wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej,
  • poświadczony odpis zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, REGON,
  • zaakceptowany projekt umowy.

WARUNKU WYNAJMU:

  • cena wywoławcza 18,20 zł/m² + obowiązujący % podatku VAT,
  • media wg obowiązującego cennika tutejszego Szpitala, 

Oferty należy składać do dnia 12.04.2017 roku do godziny 11:30 w Budynku Administracji – pokój 011.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.04.2017 roku o godzinie 12:00 w Budynku Administracji pokój 011.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Budynek Administracji pokój 011.

Osobą  uprawnioną do kontaktów jest Halina Miler – tel. 68 32 96 564, e-mail ta@szpital.zgora.pl.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert na każdym etapie bez podania przyczyny.

Załącznik: umowa najmu projekt.doc