Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 16 października 2018

Konkurs ofert na wydzierżawienie gruntu wraz z wybudowaniem ośrodka terapii hiperbarycznej

Zielona Góra 16.10.2018 r.

TAA.213.39.2018

OGŁOSZENIE 

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

ogłasza pisemny konkurs ofert na wydzierżawienie gruntu – terenu Szpitala o powierzchni około 450 m² wraz z wybudowaniem przez Dzierżawcę na wydzierżawionym terenie budynku parterowego ośrodka terapii hiperbarycznej, na potrzeby prowadzenia przez Dzierżawcę działalności medycznej oraz wybudowanie przez Dzierżawcę tzw. łącznika komunikacyjnego, który połączy budynek „U” z budynkiem „L”, na potrzeby Szpitala.

1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT:

 1. W konkursie ofert mogą wziąć udział osoby:
  1. posiadające wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
  2. dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 2. Kwota czynszu za:
  1. dzierżawa gruntu –  cena wywoławcza 8,00 zł/m² + obowiązujący % podatku VAT,
  2. dzierżawa gruntu w okresie prowadzenia inwestycji 50% ceny wywoławczej + obowiązujący % podatku VAT,
  3. media na podstawie wskazań podliczników wg faktycznie ponoszonych kosztów przez Szpital.
 3. Termin związania z ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

2. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 3. Wypełnioną i podpisaną ofertę stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.

3. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferty należy składać do dnia 30.10.2018 roku do godziny 11:30 w Budynku Administracji – pokój 011.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.10.2018 roku o godzinie 12:00 w Budynku Administracji pokój 011.
 3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Budynek Administracji pokój 011.
 4. Osobą  uprawnioną do kontaktów jest Halina Miler – tel. 68 32 96 564, e-mail ta@szpital.zgora.pl.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert na każdym etapie bez podania przyczyny.

Załączniki: