Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 19 listopada 2021

Konkurs ofert na dzierżawę miejsc pod Automaty Vendingowe

Zielona Góra, 17.11.2021 r.

TAA.0712.15.2021                                  

O G Ł O S Z E N I E 

            Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

ogłasza pisemny konkurs ofert na wynajem powierzchni w budynkach Szpitala pod ustawienie automatów samosprzedających do napojów zimnych, napojów gorących oraz przekąsek i słodyczy na okres 3 (trzech) lat.

Wynajmujący przewiduje ustawienie minimum 11 (jedenaście) automatów ww. asortymentu, które powinny zapewnić potrzeby pacjentów, personelu oraz wszystkich osób przebywających na terenie Szpitala.

Automaty powinny posiadać: nowoczesny i estetyczny wygląd, wrzutnik na monety 0,10 – 5,00 zł oraz posiadać system bezgotówkowy. Zainstalowany czujnik zwrotu monety, w przypadku zawieszenia się produktu. Maszyna powinna być zabezpieczona antywłamaniowo, posiadać wzmocnioną szybę a automaty do napojów gorących niezależny system podawania/dystrybucji wody (wewnętrzny zbiornik z wodą). Zasilanie 230V/50Hz.

Przed złożeniem oferty Oferent ma prawo do odbycia wizji lokalnej powierzchni pod automaty wskazanych przez Wynajmującego w budynkach Szpitala po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Administracyjno – Gospodarczym tel: 68 3296566,

e-mail: ta@szpital.zgora.pl

I. WARUNKI WYNAJMU

 1. Kwota miesięcznego czynszu za najem powierzchni pod jeden automat samosprzedający – cena wywoławcza 370,00 zł/szt + obowiązujący % podatku VAT.
 • Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.
 •  Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych). Kopia dowodu wpłaty wadium powinna być dołączona do pisemnej oferty składanej przez oferenta.

a) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 26.11.2021 roku

b) Wadium należy wnieść w formie pieniężnej:

– przelewem na rachunek bankowy zamawiającego konto:

 nr 91 1500 1810 1218 1001 2860 0000 Santader Bank Polska S.A. III o/Zielona Góra.

– w kasie zamawiającego w godzinach pracy kasy (9.00 do 14.00),
a dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

W przypadku gdy wadium jest wpłacone na rachunek bankowy, za datę wpłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium.

Oferty bez wpłaconego w całości wyznaczonego wadium nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu

c) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku unieważnienia postępowania wadium zostanie niezwłocznie zwrócone wszystkim wykonawcom.

d) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

e) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

f) Wadium ulega przepadkowi na rzecz zamawiającego, jeżeli wykonawca, który wygrał przetarg (którego oferta zostanie przyjęta przez Szpital (zamawiającego)), nie przystąpi albo/i nie podpisze umowy
w zakreślonym w konkursie terminie, według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.     

g) Pozostałe warunki umowy wynajmu jak w projekcie umowy, załączniku do ogłoszenia o konkursie.

II. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Oświadczenie, ze Najemca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie usług branży vendingowej.
 • Pełnomocnictwo wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnie potwierdzonej dla osoby podpisującej  dokumenty ofertowe – w przypadku, gdy składane dokumenty ofertowe  podpisywać będzie osoba nieuprawniona do właściwej (według istniejącego stanu faktyczno – prawnego) reprezentacji wykonawcy.
 • Potwierdzenie wpłaty wadium
 • Wypełnioną i podpisaną ofertę stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferty należy składać do dnia 26.11.2021 roku do godziny 12:00 w Budynku Administracji Szpitala – Kancelaria
 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26.11.2021 roku o godzinie 12:15 w Budynku Administracji – pokój 011
 3. Termin podpisania umowy: w siedzibie zamawiającego, w terminie związania ofertą, w dacie wskazanej przez zamawiającego po poinformowaniu oferenta o przyjęciu przez zamawiającego jego oferty.
 4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym – Budynek Szpitala Tymczasowego
 5. Osobą uprawnioną do kontaktów jest Kujbida Robert – tel. 68 32 96 566,

e-mail:  ta@szpital.zgora.pl.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert na każdym etapie bez podania przyczyny.