Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 6 września 2021

Konkurs na Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych

Rada Nadzorcza Szpitala Uniwersyteckiego ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 65-046, ul. Zyty 26 lub złożyć osobiście w Biurze Zarządu Szpitala (budynek administracyjny A1) pod ww. adresem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych”.

Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Spółki w godzinach 9:00 – 14:30 w terminie od dnia 06 września 2021 r. do dnia 20 września 2021 r. do godz. 14:30. Zgłoszenia, które wpłyną do Spółki po tym terminie oraz zgłoszenia niespełniające poniższych wymagań, nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia zgłoszenia drogą pocztową listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, decyduje data doręczenia zgłoszenia. Złożenie zgłoszenia zostanie potwierdzone z oznaczeniem daty i godziny przyjęcia przez sekretariat Spółki.

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie o postępowaniu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu >>