Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 30 stycznia 2020

Kolejne dotacje z budżetu województwa lubuskiego

Fot. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

W ramach dofinansowania lubuskich placówek służby zdrowia z budżetu województwa lubuskiego nasz szpital otrzyma w tym roku ponad 14 mln zł. Dzięki temu możliwa będzie kontynuacja budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, rozpoczęcie termomodernizacji i dalsza modernizacja budynku L, gdzie znajduje się onkologia. Dziś w tej sprawie podpisano w Urzędzie Marszałkowskim stosowne umowy.

– Mamy dobry klimat dla lubuskiej ochrony zdrowia. Dziś podpisujemy umowy na duże kwoty i przekazujemy 21,5 mln zł w ramach dotacji dla naszych lubuskich szpitali. Działamy szybko, bo toczą się w nich inwestycje – powiedziała Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa.

W ramach dofinasowania wkładu własnego szpital otrzyma prawie 9,9 mln zł na Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, 2, 5 mln zł na termomodernizację , a w ramach dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego 2 mln zł na modernizację budynku L, w którym mieści się m.in. Kliniczny Oddział Onkologii.

W imieniu szpitala, a także pacjentów, za dotacje podziękował prezes lecznicy dr Marek Działoszyński. – To bardzo dobrze, że dostajemy te dotacje. To znaczące środki, które pozwolą na kontynuację już rozpoczętych przedsięwzięć w ramach podpisanych wcześniej umów.

Przypomnijmy trochę szczegółów na temat wspomnianych inwestycji: 

CENTRUM ZDROWIA MATKI I DZIECKA

Umowa w sprawie przekazania dotacji celowej w wysokości 9 866 411,00 zł Szpitalowi Uniwersyteckiemu im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do zadania pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Szpitalowi Uniwersyteckiemu im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.”.

Celem utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka jest zapewnienie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem rozumianej jako opieka medyczna nad kobietą ciężarną, opieka okołoporodowa nad matką i noworodkiem oraz opieka pediatryczna nad dziećmi w wieku 0-18 lat.

Na terenie szpitala powstaje pięciokondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 14 tys. m kw., w którym znajdzie się ponad 170 łóżek szpitalnych. Planowana struktura CZMiD zakłada m.in. stworzenie oddziałów, których obecnie nie ma w Lubuskiem tj. Oddział Onkologii Dziecięcej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci oraz odcinek izolacyjno-zakaźny.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 112 292 675,00 zł, w tym:

  • 74 423 999,97 zł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • 25 965 349,81 zł – dotacja z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego
  • 9 186 760,00 zł – środki z budżetu państwa,
  • 2 716 565,22 zł – środki własne.

Dofinansowanie projektu wynosi 83 610 759,97 zł i stanowi nie więcej niż 74,59 % kosztów kwalifikowalnych.

W związku z budową CZMiDz konieczne będzie utworzenie 38 nowych miejsc pracy, w tym co najmniej 4 dla lekarzy i 34 dla personelu medycznego niższego stopnia (pielęgniarek i techników).

Oficjalne rozpoczęcie budowy, podpisanie aktu erekcyjnego, nastąpiło 23 września 2018 r. Po roku, 24 września 2019 r., zamknięto stan surowy. Termin zakończenia prac budowlanych przewidziano na 30.10.2020. Termin przyjęcia pierwszych pacjentów: 2021 r. Wykonawcą jest Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

TERMOMODERNIZACJA

Umowa w sprawie przekazania dotacji celowej w wysokości 2 500 000,00 zł Szpitalowi Uniwersyteckiemu im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do zadania pn. „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.”.

W ramach termomodernizacji zostaną gruntownie wyremontowane i ocieplone budynki szpitala, które zyskają nową elewację, wymienione zostaną okna i drzwi, a system centralnego ogrzewania, ciepłej wody i instalacji oświetleniowej zmodernizowany. Prace będą dotyczyć niemal wszystkich szpitalnych budynków. Inwestycja poprawi warunki pobytu pacjentów, a także pracy personelu, pozwoli również na zmniejszenie zużycia energii w szpitalu, co z kolei przyniesie spore oszczędności.

Całkowita wartość inwestycji: 50 335 887,65 zł, w tym:

38 791 621,11 zł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, (umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 18.10.2018)

11 544 266,54 zł – środki własne.

W 2020 r. nakłady ogółem pochłoną 21 229 234,20 zł.

Inwestycja realizowana będzie w kilku etapach. Obecnie trwają prace projektowe, a od kwietnia rozpoczną się prace budowlane. Termomodernizacja większości budynków szpitala potrwa do września 2022 r. Do 16 listopada 2020 zmodernizowane zostaną budynki B, B1 i Łącznik pomiędzy budynkami B i C oraz U i R. Do 15 listopada 2021 r. budynki C i C1. Do 15 września 2022 r. budynki E i D. Wykonawcą jest Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Budynek L zostanie zmodernizowany po oddaniu Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Wykonawca na realizację prac projektowych i robót budowlanych zostanie wyłoniony na podstawie odrębnego postępowania przetargowego.

MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU “L”

Umowa w sprawie przekazania dotacji celowej w wysokości 2 000 000,00 zł Szpitalowi Uniwersyteckiemu im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku L – etap II (onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.”.

W 2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą na wykonanie pełnobranżowego projektu wykonawczego oraz robót budowlanych w budynku L. Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym i nie spełnia wymagań w zakresie funkcjonalności, co powoduje szereg utrudnień w procesie leczenia pacjentów, w tym pacjentów onkologicznych oraz pracy w lekarzy i personelu medycznego.

Modernizacja i remont budynku “L” przebiega etapowo ze względu na wysokie koszty oraz fakt, iż generalny remont będzie możliwy dopiero po wyprowadzeniu części oddziałów do nowego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

W ramach I etapu umowy wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń Dziennego Oddziału Chemioterapii. Aktualnie realizowany jest II etap umowy, którego zakres obejmuje przebudowę pięciu gabinetów poradni onkologicznej z zapleczem sanitarnym oraz poczekalni dla pacjentów. W ramach III etapu umowy przebudowane zostaną pomieszczenia poradni onkologicznej oraz przewidziany jest zakup pierwszego wyposażenia. Całość zostanie również przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Remont ma zakończyć się do 30 czerwca 2020 r.:

  • I etap – do 6.12.2019 r. (zrealizowany)
  • II etap – do  31.03.2020 r. (w trakcie)
  • III etap – do  30.06.2020 r.

2017-2018 r. –  za kwotę prawie 2 mln (z czego ponad 1 mln 600 tys. zł to dotacja z budżetu województwa, a reszta środki własne) zaktualizowano dokumentację projektową i przeprowadzono roboty budowlane tj. dostosowano trzy klatki schodowe do wymogów przeciwpożarowych, wymieniono windę, przebudowano drogi ewakuacyjne w poziomie piwnicy i zlecono nadzór inwestorski.

2018 r. – za prawie 120 tys. zł ((w tym  ok. 119 tys. zł dotacja z budżetu Województwa Lubuskiego a reszta środki własne) przygotowano opis przedmiotu zamówienia niezbędny do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonano projekt budowlany.

2019 r. za prawie 2 647 000,00 zł (w tym dotacja z budżetu Województwa Lubuskiego 1 650 724,00 zł, dotacja z budżetu Miasta Zielona Góra 879 444,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON na kwotę 104 354,00 zł, środki własne 11 644,50 zł) opracowano program funkcjonalno-użytkowy, wykonano pełnobranżowy projekt wykonawczy oraz zrealizowano I etap robót budowlanych polegających na przebudowie Dziennego Oddziału Chemioterapii. W październiku 2019 r. – firma Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna rozpoczyna remont i modernizację parteru budynku. Wartość zawartej umowy – 5 366 250,00 zł. Prace potrwają do końca czerwca 2020 r.

Ponadto do końca maja 2020 r. zostanie wykonana pełnobranżowa dokumentacja projektowa całego budynku L. Wysokość przyznanego dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania na rok 2020 z budżetu Województwa Lubuskiego wynosi 2 040 605,00 zł.

W ramach obecnie trwających robót, które potrwają do czerwca br. zostanie wykonana przebudowa Poradni Onkologicznych wraz z zapleczem sanitarnym oraz poczekalnią dla pacjentów.

Wartość umowy – 5 366 250 zł, z czego  kwota 2 508 379,00 zł to dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego, 92 006,00 zł – dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2 765 865,00 zł – środki własne Szpitala.