Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 23 września 2018

Budujemy szpital dla dzieci i ich mam!

Wielu w to nie wierzyło, a jednak udało się… W niedzielę 23 września 2018 r.  nastąpiło pierwsze, symboliczne wbicie łopaty na budowie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – inwestycji wartej ponad 112 mln zł. Szpital będzie budować Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Budynek będzie miał cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną, wysokość 20  metrów, powierzchnię 14,5 tys. m kw., kubaturę ok. 60 tys. m sześć. Dzięki tej inwestycji nasza kadra medyczna będzie mogła zapewnić dzieciom i ich mamom kompleksową opiekę medyczną i warunki na miarę XXI wieku. Wystarczy wspomnieć, że rocznie w naszym szpitalu pomocy medycznej udziela się blisko 20 tys. dzieci. 

Zanim wbito „pierwszą łopatą” na terenie budowy, uroczyście podpisano Akt Erekcyjny. Pod dokumentem podpisali się: 

 • Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego 
 • Marek Działoszyński – Prezes Zarządu Szpitala 
 • Dariusz Rosati – Poseł Parlamentu Europejskiego 
 • Robert Dowhan  – Senator RP 
 • Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, 
 • prof. Magdalena Graczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej   
 • Marek Morawski – Prezes i Dariusz Frankowski Wiceprezes Zarządu Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego S.A. z Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze
 • Kazimiera Kucharska-Barczyk – Kierownik Klinicznego Oddziału Pediatrii Szpitala 
 • Antoni Ciach – Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala 

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka  

Ważne terminy:

 • 28 grudnia 2016 r. – umowa na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej
 • 01 czerwca 2017 r. – ogłoszenie pierwszego przetargu (unieważniony z powodu wpłynięcia dwóch ofert przekraczających znacząco kwotę, jaką dysponował szpital) 
 • 29 stycznia 2018 r. – ogłoszenie drugiego przetargu
 • 6 kwietnia 2018 r. – dofinansowanie inwestycji z budżetu województwa kwotą 20.271.575 zł .
 • 13 kwietnia 2018 r. – rozstrzygnięcie przetargu – wybór wykonawcy.
 • 15 maj 2018 r. – podpisanie umowy z wykonawcą tj. firmą Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna.
 • 17 września 2018 r. – uzyskania pozwolenia na budowę
 • 23 września 2018 r. – uroczyste rozpoczęcie budowy i podpisanie Aktu Erekcyjnego
 • do 30 października 2020 r. przewidywana data zakończenia robót budowlanych.
 • 2021 r. – przyjęcie pierwszych pacjentów

Łączna wartość inwestycji wynosi 112 292 675,00 zł, w tym: 

 • środki Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (unijne): 59 359 999,97 zł 
 • budżet państwa: 9 186 760,00 zł
 • budżet województwa lubuskiego:  28 911 525,00 zł
 • środki własne szpitala: 14 834 390,03 zł

Planowana struktura szpitala zakłada sześć oddziałów, z czego dwa zupełnie nowe – Oddział Onkologii  oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci. Dziś nie ma takich oddziałów żaden lubuski szpital. 

ODDZIAŁLICZBA ŁÓŻEK
Oddział Pediatrii Ogólnej z wydzielonymi łóżkami na potrzeby endokrynologii, hematologii i nefrologii dziecięcej, a także wydzielony odcinek izolacyjno-zakaźny52 łóżka,  tym  46 pediatrycznych i 6 izolacyjno-zakaźnych
Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z łóżkami przeznaczonymi również na potrzeby chirurgii noworodka i traumatologii30 łóżek
Oddział Onkologii Dziecięcej12 łóżek
Oddział Położnictwa z traktem porodowym i salą cięć cesarskich23 łóżka dla matek, 23 łóżeczka dla noworodków, 2 sale do cięć cesarskich
Oddział Neonatologiczny przeznaczony również dla potrzeb patologii noworodka15 łóżeczek intensywnej terapii noworodka, 12 stanowisk OIOM
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci6 łóżek
 Łącznie ponad 170

Cel inwestycji

Celem utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka jest zapewnienie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem rozumiane jako opieka medyczna nad kobietą ciężarną, opieka okołoporodowa nad matką i noworodkiem oraz opieka pediatryczna nad dziećmi w wieku 0-18 lat.

Analiza dostępności i jakości świadczeń medycznych, sporządzona  w 2014 r. przez ówczesnego konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii prof. dr hab. n.med. Annę Dobrzańską zwraca uwagę na to, iż w poszczególnych regionach Polski,  pod względem liczby łóżek pediatrycznych, kompleksowości świadczeń i liczby lekarzy pediatrów, w przeliczeniu na 100 tys. dzieci, Lubuskie plasuje się na ostatnim miejscu w kraju. Jej zdaniem, taka sytuacja wymaga natychmiastowych i długofalowych działań naprawczych.  

W dniu 5 maja 2014 roku Sejmik Województwa Lubuskiego uchwały  nr XLVII/567/14 przyjął dokument pn. Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2016-2020, który stanowi uzupełnienie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego  2020. Wśród celów strategicznych wskazanych w tym dokumencie wymieniono zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, a co za tym idzie zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.  Niezwykle istotne jest również dostosowanie opieki zdrowotnej do obecnych trendów epidemiologicznych i demograficznych poprzez poprawę zdrowia nie tylko dzieci  i młodzieży, ale również kobiet w wieku rozrodczym oraz noworodków i niemowląt. Dokument wskazuje również na: 

 • ograniczoną dostępność do świadczeń z zakresu pediatrii oraz innych specjalności dziecięcych (głównie gastrologii, diabetologii, endokrynologii, kardiologii,  onkologii  i hematologii) 
 • brak szpitala dziecięcego zapewniającego kompleksowe leczenie dzieci, w szczególności zapewniającego realizację świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym i intensywnej terapii dla dzieci (brak takich oddziałów w Lubuskiem).

Zgodnie z zapisami w dokumencie pn. „Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką  i dzieckiem w województwie lubuskim” z 2016r. najistotniejszym problemem w obszarze zabezpieczenia prawidłowej opieki medycznej dla dzieci, jest właśnie brak oddziału intensywnej terapii dla dzieci. Obecnie, najciężej chore dzieci, w celu uzyskania pomocy kierowane są do ośrodków w innych województwach, co ze względu na konieczność  transportu znacznie zmniejsza szansę na przeżycie i powrót do zdrowia. Należy podkreślić,  że Szpital  w Zielonej Górze pełni funkcję  Centrum Urazowego, do którego trafiają również dzieci. Biorąc pod uwagę potrzeby woj. lubuskiego oraz fakt, iż zielonogórski szpital jest obecnie wiodącą placówką realizującą świadczenia pediatryczne (łączna liczba łóżek i stanowisk pediatrycznych na poszczególnych oddziałach wynosi 150),  posiadającą najliczniejszą kadrę medyczną ukierunkowaną na leczenie dzieci i młodzieży, celem nadrzędnym rozwoju szpitala jest stworzenie wysokospecjalistycznego centrum dedykowanego matce i dziecku. 

W związku z powyższym inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i zmniejszenie nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka stworzy również nowe możliwości leczenia, które dotychczas nie były dostępne na naszym terenie. Dodatkowo: 

 • poprawi się jakość leczenia poprzez dostęp do różnego rodzaju specjalistów 
 • leczenie dzieci i matek skoncentruje się w jednym budynku 
 • poprawi się wykorzystanie aparatury medycznej poprzez skumulowanie sprzętu dla dzieci wysokiej klasy w jednym miejscu
 • pojawi się możliwość przeniesienia oddziałów leczących dzieci ( Pediatrii, Chirurgii i Urologii Dziecięcej)ze starych budynków do jednego budynku, przez co uwolnione zostaną miejsca na potrzeby oddziałów dla dorosłych.

Powstanie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przyniesie również inne wymierne korzyści dla Szpitala poprzez:  

 • spełnienie przez Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urologii oraz przez Oddział Położniczy  i Ginekologiczny obowiązujących norm zgodnych z rozporządzeniem MZ z dnia 26  czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  
 • zapewnienie właściwej opieki medycznej dla dzieci i utworzenie oddziału intensywnej terapii pediatrycznej 
 • lokalizację wszystkich oddziałów pediatrycznych w jednym miejscu,  która ze względu  na  specyfikę intensywnej terapii dziecięcej stworzy możliwości korzystania z pomocy wielu specjalistów z różnych dziedzin np.: pediatrii, chirurgii dziecięcej, neurologii, nefrologii, hematoonkologii, urologii dziecięcej  
 • skupienie specjalistycznych oddziałów pediatrycznych zapewniających kompleksową opiekę nad dzieckiem  w jednym miejscu pozwoli na odseparowanie od oddziałów, gdzie przybywają dorośli i wpłynie na wysoki standard leczenia
 • stworzenie nowoczesnej bazy łóżkowej i diagnostyczno – zabiegowej spełniającej najwyższe standardy dla nowoczesnego pediatrycznego szpitala klinicznego 
 • zwiększenie liczby łóżek dla specjalności pediatrycznych
 • podwyższenie komfortu leczenia dzieci oraz pacjentek położniczych
 • ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki pediatrycznej oraz zmniejszenie obecnie dużej liczby   migracji poza województwo na leczenie specjalistyczne
 • poprawę standardów leczenia i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz unowocześnienie infrastruktury, co pozwoli na rozszerzenie wykonywanych procedur wielospecjalistycznych    dla dzieci, takich jak hematologia dziecięca, diabetologia dziecięca oraz onkologia dziecięca.

Budowa Centrum stworzy również nowoczesną bazę naukowo – dydaktyczną dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Warto wiedzieć, że w 2017 r. leczono w naszych oddziałach szpitalnych – 9654 dzieci, a drugie tyle przyjęto w poradniach i izbach przyjęć. Tylko w ub. roku urodziło się u nas  – 2049 maluchów (najwięcej w Lubuskiem).