Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 24 sierpnia 2018

Wiceprezes Zarządu do spraw finansowych

Rada Nadzorcza Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Zyty 26

na warunkach zgodnych z przepisami Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U.2018, poz. 1182, z późn.zm. ) oraz na podstawie Uchwały Nr 104/2018 Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23.08.2018 r.

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH Szpitala Uniwersyteckiego
im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 65-046, ul Zyty 26 lub złożyć osobiście w Biurze Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
z siedzibą w Zielonej Górze 65-046, ul Zyty 26, tj. w budynku głównym Szpitala.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych”.

Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Spółki, w godzinach 8:00 – 14:30 w terminie od dnia 24.08.2018 r. do dnia 03.09.2018 rZgłoszenia, które wpłyną do Spółki po tym terminie oraz zgłoszenia niespełniające poniższych wymagań, nie będą rozpatrywane.
W przypadku złożenia zgłoszenia drogą pocztową listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyduje data doręczenia zgłoszenia. Złożenie zgłoszenia zostanie potwierdzone z oznaczeniem daty i godziny przyjęcia przez Biuro Zarządu Spółki.

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

 1. Ukończone wyższe studia o profilu ekonomicznym i uzyskany tytuł zawodowy magistra.
 2. Co najmniej 8-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.
 3. Co najmniej 4 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
 4. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w obszarze: rachunkowości finansowej  i zarządczej, finansów przedsiębiorstwa (w tym m.in. budżetowania i controllingu), oceny projektów inwestycyjnych, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.
 5. Posiadanie wiedzy o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka.
 6. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.
 7. Znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego (preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w organach spółek kapitałowych).
 8. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego oraz finansowania podmiotów leczniczych.
 9. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 10. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

 Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. Pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
 2. Wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań.
 3. Jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
 4. Pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej.
 5. Jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. życiorys (cv),
 2. list motywacyjny,
 3. oryginał lub odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych o profilu ekonomicznym z uzyskanym tytułem zawodowym magistra,
 4. oryginały lub odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje,
 5. oryginały lub odpisy lub kopie świadectw pracy za okres co najmniej 8 ostatnich lat zatrudnienia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w aktualnym miejscu pracy, o ile kandydat jest zatrudniony lub referencje od zleceniodawcy, na rzecz którego kandydat realizuje/realizował ostatni projekt na zlecenie,
 6. oświadczenie o posiadaniu co najmniej 8-letniego okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 7. oświadczenie o posiadaniu co najmniej 4-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 8. zgody korporacyjne, o ile w przypadku danego kandydata mają one zastosowanie,
 9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 11. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem ogłoszenia – dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 12. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub  zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 13. oświadczenie – podstawa prawna art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia  2016 r.
  o zasadach zarządzania mieniem państwowym o:
  a.    niepełnieniu funkcji społecznego współpracownika albo niezatrudnieniu  w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy  o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  b.    niewchodzeniu w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań,
  c.    niezatrudnieniu przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę lub świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,  braku pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, złożeniu właściwemu organowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu uprzednio oświadczenia lustracyjnego, które składają osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r.,
 14. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem – numer telefonu i adres poczty elektronicznej,
 15. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzanym postępowaniem kwalifikacyjnym:

„Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1-4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez – Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Zyty 26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000596211, NIP 9731025315,  moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych”.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi najpóźniej w terminie do 7 dni od daty upływu terminu na składanie aplikacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych Spółki.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Dopuszcza się przesunięcie terminu rozpoczęcia rozmów oraz ich kontynuowanie w dniach następnych.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:

 1. wiedza i doświadczenie w obszarze: rachunkowości finansowej i zarządczej, finansów przedsiębiorstwa (w tym m.in. budżetowania i controllingu), oceny projektów inwestycyjnych, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa, 
 2. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, 
 3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 4. znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego,
 5. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w Spółce,
 6. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego oraz finansowania podmiotów leczniczych,
 7. kompetencje menedżerskie kandydata.

Od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia Zarząd Spółki udostępnia kandydatom
w siedzibie Spółki następujące dokumenty:

 1. Skróconą informację o Spółce.
 2. Ostatnie zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz  Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki.
 3. Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 104/2018 z dnia 23.08.2018 roku.
 4. Umowę Spółki.
 5. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Rada Nadzorcza, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.

Członkowie organu zarządzającego są zatrudniani w Spółce na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego,
w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.