Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 31 grudnia 2019

Specjalista Zamówień Publicznych

Szpital Uniwersytecki  imienia  Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudni

Specjalistę do spraw Zamówień Publicznych

Wymagania  związane ze stanowiskiem:
–   wykształcenie wyższe, 
–   znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami
    wykonawczymi do wyżej wymienionej ustawy, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej,
–   znajomość systemu operacyjnego Windows i pakiet MS Office  
–   doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą zamówień publicznych.   

wymagania dodatkowe:
–   odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
–   sumienność i samodzielność w działaniu,
–   umiejętność pracy w zespole,
–   komunikatywność. 

wymagane dokumenty:
–   życiorys i list motywacyjny,
–   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
    rekrutacji,
–   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i odbyte szkolenia.

Termin składania dokumentów: 15.01.2020r. 

Miejsce składania dokumentów: 
Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi z dopiskiem:
zatrudnienie w Dziale Zamówień Publicznych lub drogą mailową na adres np@szpital.zgora.pl za złożenie oferty w terminie uważa się datę wpływu oferty do Szpitala.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, są niszczone po upływie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pok.114 (budynek administracji) przed upływem tego terminu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3296219.