Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 24 września 2021

Przywracamy odwiedziny w szpitalu! Ale pod pewnymi warunkami…

Uprzejmie informujemy, iż wprowadzamy nowe  zasady odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala (poza oddziałami wymienionymi poniżej).

 1. Każdy pacjent może być odwiedzany przez jedną w ciągu doby, wskazaną przez siebie osobę. Osoba ta musi okazać personelowi przed wejściem na oddział ważny Unijny Certyfikat COVID, który potwierdza uzyskanie negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 lub zaszczepienie przeciwko COVID-19, lub też status ozdrowieńca. 
 2. Jeżeli to możliwe, prosimy o ograniczenie wizyt do trzech określonych przypadków: a) bliskich w stanie terminalnym, b) w stanie zagrożenia życia, c) osób wyrażający silną potrzebę emocjonalną.
 3. Prosimy, aby odwiedziny pacjentów odbywały się w godzinach: 15:00-18:00.
 4. Zalecana jest samokontrola stanu zdrowia przez odwiedzających, należy zrezygnować z odwiedzin w przypadku gdy pojawią się objawy zakażenia COVID-19 tj. katar, ból gardła, kaszel, duszności, gorączka, biegunka, utrata węchu i smaku.
 5. Osobą odwiedzającą nie może być osoba, która miała kontakt z osobą zakażoną COVID-19 w ciągu 14 dni poprzedzających dzień planowanej wizyty.
 6. Osoby odwiedzające wchodząc na teren Szpitala obowiązkowo dokonują dezynfekcji rąk oraz mają założoną czystą maskę ochronną (zalecana maska chirurgiczna – medyczna). Pacjent w trakcie odwiedzin ma założoną maskę ochronną, jeżeli pozwala na to jego stan.
 7. Jeżeli jest to możliwe, prosimy o korzystanie ze schodów, aby uniknąć zatłoczenia w windach.
 8. Czas odwiedzin nie powinien trwać dłużej niż 15 minut.
 9. Należy zachować zasady dystansu > 1,5 metra wobec innych osób.
 10. W przypadku pacjentów w stanie terminalnym dopuszcza się bezpośredni kontakt bez ograniczeń zachowania dystansu, dopuszcza się ściągnięcie maski i jej ponowne założenie po odejściu od łóżka, a o liczbie osób żegnających pacjenta decyduje lekarz dyżurny oddziału.

Uwaga!

 • Kliniczny Oddział Onkologii,
 • Kliniczny Oddział Neonatologii,
 • Kliniczny Oddział Położniczo-Ginekologiczny,
 • Kliniczny Oddział Pediatrii
 • Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej

mają indywidualne zasady odwiedzin, które publikujemy poniżej:

Kliniczny Oddział Onkologii

W przypadku odwiedzin pacjentów przebywających na Klinicznym Oddziale Onkologii, ze względu na charakter choroby, odwiedziny możliwe są jedynie za zgodą kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego. Warunkiem udzielenia zgody na odwiedziny pacjenta, jest przedstawienie ważnego Unijnego Certyfikatu COVID, który potwierdza uzyskanie: negatywnego wyniku testu w kierunku SARS- CoV-2 lub zaszczepienie przeciwko COVID-19 lub status ozdrowieńca. Szczegółowe zasady odwiedzin są przekazywane przez personel oddziału.

Kliniczny Oddział Neonatologii

 1. Prawo do odwiedzin dziecka przebywającego w Oddziale mają wyłącznie rodzice. Na każdej z sal może przebywać tylko jeden odwiedzający.

2. W przypadku jakichkolwiek objawów infekcji (gorączka, katar, kaszel) oraz przy podejrzeniu kontaktu w ciągu ostatnich 14 dni z osobą chorą – należy powstrzymać się od wizyty. Każda, nawet pozornie błaha infekcja (niekoniecznie COVID-19), może stanowić dla dzieci przebywających w Oddziale bezpośrednie zagrożenie życia.

 Wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu (tel. 68 32 96 425). Odwiedziny odbywają się w trzech turach: 10:00-13:00, 13:00-16:00 oraz 16:00-19:00. Czas wizyty może być podzielony między dwoje rodziców, jednak dopuszczalne jest przebywanie przy dziecku jednocześnie tylko jednego odwiedzającego.

3. Odwiedziny nie mogą zakłócać przebiegu badań, zabiegów oraz innych czynności, w których biorą udział pacjenci. W tych szczególnych przypadkach rodzic może zostać poproszony o czasowe opuszczenie sali.

4. Każdy odwiedzający ma obowiązek noszenia maseczki zakrywającej usta i nos, dodatkowo bezpośrednio po wejściu do Oddziału powinien umyć i zdezynfekować ręce.

5. Szczegółowe warunki odwiedzin:

1) Mamy przebywające na Klinicznym Oddziale Położniczo-Ginekologicznym mają nieograniczone prawo do przebywania przy dziecku. W pozostałych przypadkach rodzic musi okazać unijny certyfikat covidowy potwierdzający fakt: przebycia szczepienia przeciw Covid-19 lub przechorowania COVID -19 lub ujemnego wyniku testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Nadal jednak należy wcześniej umówić wizytę telefonicznie.

2) Osoby nie posiadające certyfikatu przed wizytą powinny wykonać wymaz w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 na własny koszt. Wyjątek stanowią mamy po wypisie z oddziału w okresie połogu  i/lub w czasie uzyskiwania odporności po szczepieniu.

6. W sytuacjach szczególnych – ciężki stan pacjenta, silna potrzeba emocjonalna, dopuszczalne są odwiedziny innej osoby bliskiej u dziecka przy zachowaniu następujących zasad:

1) Przy dziecku na sali chorych może przebywać jednorazowo jedna osoba,

2) Osoba odwiedzająca musi okazać certyfikat covidowy zawierający dane jak w ust. 5 pkt 1,

3) W przypadku braku certyfikatu osoba odwiedzająca przed wejściem na oddział zobowiązana jest wykonać na własny koszt badanie antygenowe w kierunku zakażenia Covid-19,

4) Czas odwiedzin nie może przekraczać 15 min,

5) Osoba odwiedzająca musi mieć założoną maseczkę chirurgiczną na nos i usta oraz dezynfekuje ręce przed wejściem na salę chorych,

6) Osoba odwiedzająca może być poproszona o założenie zmiennego obuwia lub ochraniaczy na buty oraz fartucha na odzież wierzchnią.

7. Rodzice mają prawo codziennie telefonicznie uzyskiwać informacje o stanie zdrowia dziecka (tel. 68 32 96 425). Z uwagi na organizację pracy Oddziału prosimy o kontakt w godz. 12:00-14:00.

8. Wciąż promujemy karmienie pokarmem mamy. Prosimy o pozostawianie odpowiednio zabezpieczonego i podpisanego mleka na Izbie Przyjęć. Personel naszego Oddziału chętnie udzieli niezbędnych informacji o zasadach odciągania i przechowywania pokarmu.

9. Mając świadomość, że dzieci opuszczające nasz Oddział często wymagają szczególnej opieki, umożliwiamy mamom pobyt w hoteliku, gdzie z pomocą personelu będą mogły nabywać doświadczenia w pielęgnacji dziecka. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo mają mamy tych dzieci, które są bliżej terminu planowanego wypisu. Pobyt w hoteliku jest bezpłatny. Istnieje dodatkowa możliwość wykupienia całodobowego wyżywienia (koszt około 38 zł/dobę). Przed przyjęciem do hoteliku osobom nieposiadającym certyfikatu należy pobrać wymaz w kierunku SARS-CoV-2. Podczas pobytu niedopuszczalne jest opuszczanie budynku Szpitala.

10.  W przypadkach konfliktowych oraz wątpliwych decyzję o możliwości odwiedzin podejmuje kierownik oddziału lub lekarz dyżurny.

Kliniczny Oddział Położniczo-Ginekologiczny

1. Każda pacjentka może być odwiedzana przez jedną w ciągu doby, wskazaną przez siebie osobę. Osoba ta musi okazać personelowi przed wejściem na oddział ważny Unijny Certyfikat COVID, który potwierdza uzyskanie: negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, lub zaszczepienie przeciwko COVID-19, lub też status ozdrowieńca.

2. Odwiedziny pacjentek odbywają się w godzinach: 15:00-18:00.

3. Czas odwiedzin nie powinien trwać dłużej niż 15 minut.

4. Odwiedziny na odcinku Patologii Ciąży powinny odbywać się w części przeznaczonej dla osób odwiedzających, znajdującej się bezpośrednio przed salami pacjentek.

5. W odwiedzinach nie mogą uczestniczyć dzieci.

6. Pacjentce rodzącej może towarzyszyć przy porodzie rodzinnym jedna, wskazana przez nią osoba. Osoba ta musi okazać personelowi Izby Przyjęć ważny Unijny Certyfikat COVID, który potwierdza uzyskanie negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, lub zaszczepienie przeciwko COVID-19, lub też status ozdrowieńca. W razie braku certyfikatu osoba towarzysząca zobowiązana jest wykonać test antygenowy na własny koszt. Test taki jest wykonywano przez całą dobę w naszym szpitalu. Najpierw należy dokonać wpłaty w Punkcie Informacyjnym, mieszczącym się w wejściu głównym do szpitala od ul. Wazów (budynek B), czynne całą dobę. Po dokonaniu wpłaty i z jej dowodem należy udać się do Izby Przyjęć Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w celu wykonania testu. Koszt testu wynosi 90 zł, możliwość opłaty gotówką lub kartą.

7. Osoba towarzysząca uczestnicząca w Porodzie Rodzinnym może przejść, po opuszczeniu Sali Porodowej, na obszar Roomingu i pozostać tam przez 15 minut.

8. Nie ma możliwości odwiedzin u pacjentek w zerowej dobie po operacjach ginekologicznych.

9. Zalecana jest samokontrola stanu zdrowia przez odwiedzających, należy zrezygnować z odwiedzin w przypadku gdy pojawią się objawy zakażenia COVID-19 tj. katar, ból gardła, kaszel, duszności, gorączka, biegunka, utrata węchu i smaku.

10. Osobą odwiedzającą nie może być osoba, która miała kontakt z osobą zakażoną COVID-19 w ciągu 14 dni poprzedzających dzień planowanej wizyty.

11. Osoby odwiedzające wchodząc na teren Szpitala obowiązkowo dokonują dezynfekcji rąk oraz mają założoną czystą maskę ochronną (zalecana maska chirurgiczna – medyczna). Pacjentka w trakcie odwiedzin ma założoną maskę ochronną, jeżeli pozwala na to jej stan.

12. Osoba odwiedzająca korzysta ze schodów, aby uniknąć zatłoczenia w windach.

13. Należy zachować zasady dystansu > 1,5 metra wobec innych osób.

14. Możliwość prowadzenia odwiedzin jest zależna od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Ewentualne odstępstwa od powyższych zasad są możliwe jedynie za zgodą Kierownika/Ordynatora oddziału.

Kliniczny Oddział Pediatrii

1. Z dzieckiem będącym pacjentem oddziału może przebywać w oddziale jeden opiekun prawny lub wskazany przez opiekuna prawnego opiekun faktyczny.

2. Opiekun musi okazać przy przyjęciu dziecka unijny certyfikat covidowy potwierdzający: fakt przebycia szczepienia przeciw COVID-19 lub przechorowania COVID-19 lub ujemnego wyniku testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

3. Badania dla opiekunów, przyjmowanych na oddział, nie posiadających certyfikatu przeprowadza się obligatoryjnie przy przyjęciu dziecka metodą antygenową (na koszt szpitala).

4. Opiekun przebywający z dzieckiem nie może w trakcie pobytu opuszczać szpitala i zobowiązany jest do noszenia maseczki zasłaniającej nos i usta w częściach wspólnych oddziału oraz zachowania zasad sanitarno-epidemicznych obowiązujących w oddziale.

5. Dopuszczalne są odwiedziny u dziecka przez 1 osobę dziennie, przy zachowaniu następujących zasad:

1) przy dziecku na sali chorych może przebywać jednorazowo jedna osoba,

2) osoba odwiedzająca musi okazać certyfikat covidowy zawierający dane jak w ust. 2,

3) w przypadku braku certyfikatu osoba odwiedzająca przed wejściem na oddział zobowiązana jest wykonać na własny koszt badanie antygenowe w kierunku zakażenia Covid-19,

4) czas odwiedzin nie może przekraczać 15 min,

5) osoba odwiedzająca musi mieć założoną maseczkę chirurgiczną na nos i usta oraz dezynfekuje ręce przed wejściem na salę chorych,

6) osoba odwiedzająca może być poproszona o założenie zmiennego obuwia lub ochraniaczy na buty oraz fartucha na odzież wierzchnią.

6. Jeżeli to możliwe, prosimy o ograniczenie wizyt do trzech określonych przypadków:

1) bliskich w stanie terminalnym,

2) w stanie zagrożenia życia,

3) osób wyrażający silną potrzebę emocjonalną.

7. W przypadkach konfliktowych oraz wątpliwych decyzję o możliwości odwiedzin przez inną osobę podejmuje kierownik / ordynator oddziału lub lekarz dyżurny.

Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej

1. Z dzieckiem będącym pacjentem oddziału może przebywać w oddziale jeden opiekun prawny lub wskazany przez opiekuna prawnego opiekun faktyczny.

2. Opiekun musi okazać przy przyjęciu dziecka unijny certyfikat covidowy potwierdzający: fakt przebycia szczepienia przeciw COVID-19 lub przechorowania COVID-19 lub ujemnego wyniku testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

3. Badania dla opiekunów, przyjmowanych na oddział, nie posiadających certyfikatu przeprowadza się obligatoryjnie przy przyjęciu dziecka metodą antygenową (na koszt szpitala).

4. Opiekun przebywający z dzieckiem nie może w trakcie pobytu opuszczać szpitala i zobowiązany jest do noszenia maseczki zasłaniającej nos i usta w częściach wspólnych oddziału oraz zachowania zasad sanitarno-epidemicznych obowiązujących w oddziale.

5. Dopuszczalne są odwiedziny u dziecka przez 1 osobę dziennie, przy zachowaniu następujących zasad:

1) przy dziecku na sali chorych może przebywać jednorazowo jedna osoba,

2) osoba odwiedzająca musi okazać certyfikat covidowy zawierający dane jak w ust. 2,

3) w przypadku braku certyfikatu osoba odwiedzająca przed wejściem na oddział zobowiązana jest wykonać na własny koszt badanie antygenowe w kierunku zakażenia Covid-19,

4) czas odwiedzin nie może przekraczać 15 min,

5) osoba odwiedzająca musi mieć założoną maseczkę chirurgiczną na nos i usta oraz dezynfekuje ręce przed wejściem na salę chorych,

6) osoba odwiedzająca może być poproszona o założenie zmiennego obuwia lub ochraniaczy na buty oraz fartucha na odzież wierzchnią.

6. Jeżeli to możliwe, prosimy o ograniczenie wizyt do trzech określonych przypadków:

1) bliskich w stanie terminalnym,

2) w stanie zagrożenia życia,

3) osób wyrażający silną potrzebę emocjonalną.

7. W przypadkach konfliktowych oraz wątpliwych decyzję o możliwości odwiedzin przez inną osobę podejmuje kierownik / ordynator oddziału lub lekarz dyżurny.

Ponadto:

1) Obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów chorych na chorobę zakaźną lub z innych przyczyn wymagających izolacji oraz przebywających w Szpitalu Tymczasowym, z wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych i wyłącznie za uprzednią zgodą Kierownika/Ordynatora lub lekarza dyżurnego.

2) Możliwość prowadzenia odwiedzin jest zależna od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Ewentualne odstępstwa od powyższych zasad są możliwe jedynie za zgodą Kierownika/Ordynatora oddziału.