Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 6 czerwca 2022

Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

“Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 9 “Infrastruktura społeczna”,Działanie 9.2 “Rozwój obszarów zmarginalizowanych”,Poddziałanie 9.2.1 “Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Nr projektu: RPLB.09.02.01-08-0009/21

  • Całkowita wartość projektu: 22 962 344,90 zł
  • Wydatki kwalifikowalne: 22 814 867,90 zł
  • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 19 392 637,71 zł
  • Środki własne Szpitala: 3 569 707,19 zł
  • Okres realizacji projektu: od 2021-06-28 do 2023-06-30


Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje kompleksową rewitalizację terenu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. mającą na celu nadanie mu nowych funkcji społecznych, rekreacyjnych, turystycznych, edukacyjnych, kulturalnych i gospodarczych.

Kluczowe elementy zakresu rzeczowego projektu stanowią:- przebudowa układu komunikacyjnego szpitala oraz budowa nowych zjazdów na jego terenie,- budowa nowego parkingu jednopoziomowego,- budowa szeregu elementów przeznaczonych dla integracji społeczności lokalnej oraz dla pacjentów szpitala – m. in. tężni solankowej, placu rehabilitacyjno – integracyjnego, ścieżki edukacyjno – kulturalnej, boiska do gry w boule, sensorycznego placu zabaw oraz elementów małej architektury,- budowa zewnętrznych infokiosków multimedialnych,- zagospodarowanie terenów zielonych.


Pozostałe elementy prac budowlanych przewidzianych do realizacji pełnią funkcje pomocnicze w stosunku do wymienionych powyżej (stanowią je m. in. budowa sieci Wifi obejmującej teren zewnętrzny szpitala, budowa sieci kanalizacji deszczowej i systemu wykorzystania wód opadowych, systemu monitoringu wizyjnego, niezbędnych przyłączy wod.-kan., energetycznych, teletechnicznych, etc).