Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Rada Nadzorcza
Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Zyty 26

 

na warunkach zgodnych z przepisami Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia
 16 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.226) oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 53/2019
z dnia 23 października 2019 roku.

 

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH Szpitala Uniwersyteckiego
im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 65-046, ul. Zyty 26 lub złożyć osobiście w Biurze Zarządu Szpitala (budynek administracyjny A1) pod ww. adresem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych”.

Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Spółki w godzinach 9:00 – 14:30 w terminie od dnia 24 października 2019 r. do dnia 07 listopada 2019 r. do godz. 14:30. Zgłoszenia, które wpłyną do Spółki po tym terminie oraz zgłoszenia niespełniające poniższych wymagań, nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia zgłoszenia drogą pocztową listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, decyduje data doręczenia zgłoszenia. Złożenie zgłoszenia zostanie potwierdzone z oznaczeniem daty i godziny przyjęcia przez sekretariat Spółki.

 

 Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

1.    Ukończone wyższe studia o profilu ekonomicznym i uzyskany tytuł zawodowy magistra.

2.    Co najmniej 8-letni staż pracy, w tym co najmniej 4 lata na stanowiskach kierowniczych.

3.    Posiadanie wiedzy i doświadczenia w obszarze: rachunkowości finansowej  i zarządczej, finansów przedsiębiorstwa (w tym m.in. budżetowania i controllingu), oceny projektów inwestycyjnych, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.

4.    Posiadanie wiedzy o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka.

5.    Znajomość zagadnień związanych z zarządzeniem i kierowaniem zespołami pracowników.

6.    Znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego (preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w organach spółek kapitałowych).

7.    Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego.

8.    Korzystanie z pełni praw publicznych.

9.    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1.  Pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2.    Wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3.   Jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4.    Pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5.    Jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

 Zgłoszenie powinno zawierać:

1.    życiorys (cv),

2.    list motywacyjny,

3.    oryginał lub odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych o profilu ekonomicznym
z uzyskanym tytułem zawodowym magistra,

4.    oryginały lub odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

5.    oryginały lub odpisy lub kopie świadectw pracy za okres co najmniej 8 ostatnich lat zatrudnienia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w aktualnym miejscu pracy, o ile kandydat jest zatrudniony lub referencje od zleceniodawcy, na rzecz którego kandydat realizuje/realizował ostatni projekt na zlecenie,

6.    oświadczenie o posiadaniu co najmniej 8-letniego stażu pracy, w tym co najmniej  4-letniego stażu na stanowisku kierowniczym,

7.    zgody korporacyjne, o ile w przypadku danego kandydata mają one zastosowanie,

8.    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

10.     zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności – dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

11.   oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub  zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

12.     oświadczenie - podstawa prawna art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia  2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym o:

a.     niepełnieniu funkcji społecznego współpracownika albo niezatrudnieniu  w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy  o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b.    niewchodzeniu w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań,

c.     niezatrudnieniu przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę lub świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy  o podobnym charakterze,  iv. braku pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, v. złożeniu właściwemu organowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji  o złożeniu uprzednio oświadczenia lustracyjnego, które składają osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r.,

13.     informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem – numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,

14.     zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzanym postępowaniem kwalifikacyjnym:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. z siedziba w Zielonej Górze 65-046, ul. Zyty 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000596211, NIP 9731025315, zawartych w CV oraz przekazanych w procesie rekrutacji, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie

Otwarcie zgłoszeń nastąpi najpóźniej w terminie do 7 dni od daty upływu terminu na składanie aplikacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych Spółki.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Dopuszcza się przesunięcie terminu rozpoczęcia rozmów oraz ich kontynuowanie w dniach następnych.

 

 Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:

1.  wiedza i doświadczenie w obszarze: rachunkowości finansowej i zarządczej, finansów przedsiębiorstwa (w tym m.in. budżetowania i controllingu), oceny projektów inwestycyjnych, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa, 

2.    wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, 

3.    znajomość zagadnień związanych z zarządzeniem i kierowaniem zespołami pracowników,

4.    znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego,

5.    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w Spółce,

6.    znajomość przepisów z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego,

7.    kompetencje menedżerskie kandydata.

 

Od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia Zarząd Spółki udostępnia kandydatom  w siedzibie Spółki następujące dokumenty:

1.    Skrócona informacja o Spółce.

2.    Ostatnie zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Sprawozdanie finansowe wraz
z opinią biegłego rewidenta oraz  Sprawozdaniem Zarządu  z działalności Spółki.

3.    Uchwała Rady Nadzorczej Nr 53/2019 z dnia 23 października 2019 roku wraz
z Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego stanowiącym załącznik do przedmiotowej Uchwały.

4.    Umowa Spółki.

5.    Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Rada Nadzorcza, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.