Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Dnia 02.04.2010 r. Dyrektor Waldemar Taborski podpisał w imieniu Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze umowę o dofinansowanie projektu pt. "Modernizacja systemu grzewczego z wykorzystaniem kolektorów słonecznych w budynku "L" Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze". Całkowita wartość projektu to 594 731,52 zł, dofinansowanie wynosi 496 481,86 zł, co stanowi 83,47% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Przedmiotem planowanego projektu jest modernizacja systemu grzewczego w budynku "L" Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze poprzez wykorzystanie w procesie przygotowania ciepłej wody użytkowej energii słonecznej pozyskiwanej dzięki zamontowanemu na dachu budynku układowi solarnemu składającemu się z 60 sztuk kolektorów słonecznych. Dzięki temu nastąpi zmniejszenie jego zapotrzebowania na energię cieplną pozyskiwaną w sposób konwencjonalny, co z kolei skutkować będzie zmniejszeniem emisji głównych zanieczyszczeń powietrza (dwutlenku siarki, tlenku azotu, tlenków węgla, pyłu) jak i dwutlenku węgla powstałych w procesie jej wytwarzania przez zakład energetyczny obecnie dostarczający ciepło na potrzeby co i c.w.u. W rezultacie w dłuższym horyzoncie czasowym pozwoli to na poprawę jakości powietrza w mieście Zielona Góra. a co za tym idzie, poprawie ulegną również warunki życia jego mieszkańców. Dzięki realizacji projektu znacznej redukcji ulegną koszty eksploatacyjne budynku, co pozwoli na wydatkowanie zaoszczędzonych dzięki temu środków na zadania związane celami statutowymi Szpitala. Planowane działania są, zatem adekwatne w stosunku do oczekiwań wyżej opisanych grup, zaspakajając ich potrzeby w tym zakresie.