(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego

 

 

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

1.    Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy -  bezpłatnie

2.    Wysokość opłaty za  udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej  w sposób określony w art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

1)   innym niż pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy uprawnionym podmiotom, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej

2)   kolejnej kopii dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu wynosi:

a)   jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - 9,72 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT

b)   jedna strona kopii dokumentacji medycznej albo wydruku dokumentacji medycznej - 0,34 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT

c)    udostępnianie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - 1,94 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT.  

3.    Opłaty dodatkowe:

1) 9,72 zł brutto w tym 23 % podatku VAT - za wydawanie zaświadczeń na potrzeby instytucji ubezpieczeniowych dot. okresu pobytu pacjenta w Szpitalu,  itp.,

2) 30,00 zł brutto w tym 23% podatku VAT - za wydanie zaświadczenia o niemożności stawienia się uczestnika postępowania karnego na wezwanie organu prowadzącego postępowanie.

3)    Osoba, której wydawane jest zaświadczenie obciążona jest ponadto kosztami świadczeń zdrowotnych, które zostały jej udzielone - o ile przepisy nie stanowią inaczej

4)      Uprawnione podmioty pokrywają dodatkowo koszty przesyłki (do kwoty netto należy doliczyć podatek VAT w wys.23%), jeżeli żądane dokumenty nie są odbierane osobiście lub przez upoważnione osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o dokumentację.odt)wniosek o dokumentację.odt[ ]15 kB